Welke procedure schrijft de wet voor bij minnelijke schuldinvordering ?

Elke minnelijke schuldinvordering dient te starten met een schriftelijke ingebrekestelling

Pas daarna mag men andere invorderingstechnieken aanwenden.
Het eerste schrijven dient verplicht volgende zaken te vermelden:
-         een duidelijke omschrijving van de schuldvordering;
-         de identiteit en contactgegevens van de oorspronkelijke schuldeiser;
-         de identiteit en gegevens van het incassokantoor;
-         een duidelijk omschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
-         verantwoording van de bedragen die geëist worden met inbegrip van de schadevergoedingen en de nalatigheidinteresten;
-         Vermelding van de maatregelen die later zullen worden genomen;
-         Het vermelden van een termijn waarbinnen geen bijkomende invorderingsmaatregelen mogen worden gesteld.
 
Het huisbezoek is nog strenger gereglementeerd:
Niet alleen dient het incassokantoor bij huisbezoek een schrijven voor te leggen waarbij aan dezelfde schriftelijke vermeldingen als hierboven is voldaan, daarnaast dient het schrijven uitdrukkelijk de naam te vermelden van de persoon die zich ter plaatse meldt en dient duidelijk te worden vermeld dat de consument het huisbezoek mag weigeren.