Welke handelingen kan een gefailleerde eigenlijk nog stellen tijdens de faillissementsprocedure?

Verbintenissen aangegaan door de gefailleerde na het vonnis van faillietverklaring zijn geldig en blijven bestaan. Ze hebben geen gevolgen voor de curator of voor de schuldeisers in het faillissement.

Je kan dus bijvoorbeeld een huurcontract afsluiten tijdens de faillissementsprocedure, maar je mag dat maar betalen met nieuwe inkomsten die ontstaan zijn na het vonnis van faillietverklaring, en zeker niet met de rekening van de failliete zaak.

Juridisch spreekt men van de niet-tegenwerpelijkheid van de rechtshandelingen (en de daaruit ontstane verbintenissen) aan de boedel.

Je moet ook niet passief alle schulden met rust laten. Je kunt de totale schuldenlast in het faillissement laten dalen door na het faillissementsvonnis gebruik te maken van de schuldkwijtscheldingsmogelijkheden die los staan van de faillissementswet.

Zo voorziet de sociale zekerheid van de zelfstandigen in :

  1. een kwijtschelding van de sociale zekerheidsbijdragen van vennootschappen die failliet verklaard zijn.
  2. een algemene mogelijkheid, los van de gerechtelijke reorganisatie, om persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen kwijt te schelden omwille van je behoeftigheid. Een faillissement, zeker van een eenmanszaak, vormt een belangrijk bewijs van behoeftigheid.

Deze sociale procedures hebben als voordeel dat de totale schuld daalt en dat er nog rechten uit kunnen voortkomen. De sociale zekerheid is in een faillissement een bevoorrechte schuldeiser, dus is de procedure via je sociaal verzekeringsfonds een middel om de schade voor andere schuldeisers te verminderen. Dat verbetert dan ook je kansen bij het herstarten in dezelfde sector.

Ook de belastingen hebben een kwijtscheldingsprocedure voor belastingsplichtigen in nauwe schoentjes.

Of een gefailleerde schulden die dateren van voor het faillissement nog mag betalen staat ter discussie. Je mag wel vragen aan anderen (familie, OCMW) om jouw sociale zekerheidsbijdragen te betalen als dat nodig is om sociale rechten uit de brand te slepen. Als de curator akkoord gaat, mag de gefailleerde ook zelf sociale zekerheidsbijdragen opgenomen in het faillissement betalen om sociale rechten te deblokkeren, maar daarvoor mogen enkel inkomsten verworven na de faillietverklaring gebruikt worden.

Gefailleerden hebben vaker dan anderen onbetaalde sociale bijdragen en daardoor last van de blokkering van volgende 2 rechten :

  1. het recht op terugbetaling van gezondheidzorgen (dokter, ziekenhuis, tandarts, apotheek, kinesitherapie, verpleging, enz..)
  2. het recht op een vervangingsinkomen als je niet kunt werken door ziekte of ongeval (ook gekend als ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering).

Klik op voorgaande links en Dyzo toont je een aantal oplossingen voor die blokkering.