Wat zijn de gevolgen van de aanvaarding van het verzoekschrift CSR door de rechter?

  • Vanaf dan worden alle schuldeisers gelijk behandeld en mag niemand bevoordeeld worden. Hierop geldt 1 uitzondering voor de schuldenaar: hij mag zijn lopende schulden (bijvoorbeeld huurgeld of elektriciteit) verder blijven betalen en de alimentatie moet zelfs verder betaald worden.
  • De schuldenaar kan niet langer beschikken over zijn vermogen. Het vermogen bestaat uit alle goederen en rechten die de schuldenaar toebehoren op het ogenblik van de beschikking van de rechter, evenals de goederen en de rechten die hij tijdens de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt. Alle inkomens moeten overgemaakt worden aan de schuldbemiddelaar.
  • Het verder lopen van de interesten wordt opgeschort aangezien de schulden worden bevroren.
  • Bepaalde ‘uitvoerende beslagen [1] zijn niet meer mogelijk. Alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot de betaling van een geldsom worden immers geschorst.
  • Uitzettingen uit de woning en de afsluiting van de stroomtoevoer blijven echter wel nog mogelijk.

Vanaf de aanvaarding door de rechter mag de aanvrager, behoudens toestemming van de rechter :

  • Geen daad meer stellen die een ‘normaal vermogensbeheer’ te buiten gaat
  • Geen daad meer stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, met uitzondering van de betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft
  • Zijn onvermogen niet vergroten door bijvoorbeeld geld te lenen bij een bank

Sinds 1 september 2013 wordt de toegang tot casino's, speelzalen en kansspelwebsites geweigerd aan personen die werden toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

 
[1] Een uitvoerend beslag is een beslag dat gelegd wordt door een schuldeiser die een “uitvoerbare titel” heeft (bijvoorbeeld een vonnis). Dergelijk beslag heeft niet enkel een bewarende werking, maar kan uiteindelijk leiden tot de gedwongen verkoop van de in beslag genomen goederen.