Wat gebeurt er als de fiscus een kennelijk grove fout kan bewijzen als oorzaak van een faillissement van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ?

Als je onderneming failliet verklaard wordt, kan je als bestuurder van een bvba, cvba of een nv - ondanks de in principe beperkte aansprakelijkheid eigen aan deze vennootschapsvormen - toch aansprakelijk worden gesteld voor het volledige of een gedeeltelijk bedrag van de schulden. Daarvoor moet de fiscus wel kunnen bewijzen dat je als bestuurder een ‘kennelijk grove fout’ hebt begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement.

Wanneer bega je een "kennelijk grove fout"?

Dat doe je als je een fout begaat die een voorzichtig en redelijk bestuurder niet zou begaan en die als inbreuk wordt beschouwd op voor de samenleving essentiële gedragsnormen. Het is aan de rechter om te beoordelen welk gedrag als fout wordt beschouwd en hoeveel van de schulden de bestuurder moet vergoeden.

Bovendien lopen alle bestuurders risico als een of meerdere leden van het bestuur eerder bij minstens twee faillissementen of vereffeningen - met schulden aan de RSZ - betrokken zijn geweest. Daardoor kunnen alle bestuurders door de rechtbank worden veroordeeld voor het betalen van de socialezekerheidsschulden als de onderneming binnen de vijf jaar failliet wordt verklaard.