Vrijstelling van sociale bijdragen

Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na 1/10/2018

Deze aanvragen zullen maar behandeld worden vanaf 1/1/2019. Er gelden vanaf dan belangrijke nieuwe regels voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen.
 1. Wijziging van de beoordeling : Vanaf 1 januari 2019 wordt het mogelijk om vrijstelling te krijgen in geval van ‘tijdelijke financiële of economische moeilijkheden’. Sommige omstandigheden zoals faillissement of werkonbekwaamheid vormen een vermoeden dat de aanvrager zich in die moeilijkheden bevindt, wat de bewijslast lichter maakt.
 2. Wijziging van de bevoegde instantie : Vanaf 1 januari 2019 worden vrijstellingsdossiers behandeld door het RSVZ. De nieuwe formulieren moeten wel aangetekend verzonden worden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVF) waar de aanvrager bij aangesloten is. Zie ook onder punt 4, de online aanvraag;
 3. Wijziging formulier : Ook het aanvraagformulier is gewijzigd. Download hier een Nederlandstalig aanvraagformulier vrijstelling van bijdragen versie 2019 of een Franstalig formulier vrijstelling versie 2019. (het Franstalige formulier is enkel geldig voor SVF Liantis.) Na 1 oktober 2018 wordt enkel nog de nieuwe versie van het aanvraagformulier aanvaard.
 4. De aanvraag kan volledig online opgemaakt en ingediend worden via volgende link https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm# Je hebt daarvoor nodig:
  1. een geldige identiteitskaart,
  2. de bijhorende 4cijfercode
  3. Een EID kaartlezer
  4. De gratis downloadbare software voor zo'n kaart
  5. Gegevens over de inkomsten en beroepskosten van de zaak in het huidige en het vorige jaar
  6. Welke kwartalen je wil vrijgesteld worden (kwartalen die vrijgesteld worden tellen niet mee voor je pensioen, dus kan het vooruitziend zijn slechts 2 kwartalen per loopbaanjaar vrijstelling te vragen.
  7. Info over bijzondere omstandigheden waarom je meent recht te hebben op vrijstelling, bijvoorbeeld ziekte, faillissement, collectieve schuldenregeling, plotse omzetdaling, klanten die niet betalen...
  8. Een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen, als je niet aan het minimumtarief staat.
 5. Het (aangetekend) aanvragen van een aanvraagformulier wordt niet langer als een geldige aanvraag van vrijstelling beschouwd. Enkel een volledig ingevuld, ondertekend en aangetekend verstuurd (of online ingediend) nieuw aanvraagformulier geeft de aanvraag een vaste datum.
 6. Je SVF mag je geen gerechtsdeurwaarder sturen voor bijdragen waarvoor nog vòòr 31/12/2018 een geldige vrijstellingsaanvraag ingediend is.
 7.  Wijziging van de mogelijkheid tot beroep: De beslissingen van de (oude) Commissie voor vrijstelling waren definitief, maar tegen de beslissingen die door het RSVZ genomen zullen worden, kan wel een beroep ten gronde worden ingesteld. Je krijgt eerst een ontwerp van beslissing en daarna kun je je dossier nog eens gaan uitleggen, als dat nodig lijkt.
 

Geldig voor aanvragen ingediend vanaf 01/01/2015 tot 30/9/2018.

Wat? Je kon geheel of gedeeltelijk van de betaling van jouw bijdragen vrijgesteld worden door de commissie voor vrijstelling van bijdragen. Dat was een speciale commissie die behoort tot de FOD Sociale Zekerheid. Je kon vrijstelling krijgen voor één of meerdere kwartalen. Deze vrijstelling omvat zowel de bijdragen als de verhogingen wegens laattijdige betaling.
Je diende te bewijzen dat je behoeftig bent of die toestand benadert.De commissie hield rekening met je persoonlijke lasten en inkomsten en van iedereen die met je samenwoont. Voor minderjarigen die met je  samenwonen, moet je geen inkomsten of schulden vermelden of bewijzen.
 
Voor welke bijdragen ?
Je kon GEEN vrijstelling krijgen voor bijdragen tarief bijberoep.
Je sociale bijdragen mogen maximaal één jaar oud zijn op de datum van jouw aanvraag. Daarna is het te laat voor vrijstelling.
Vraag je bijvoorbeeld op 20 juli 2017 een vrijstelling aan, dan kan deze maar betrekking hebben op het 2de kwartaal van 2016 tot en met het 2de kwartaal van 2017. (Je vult het  lopende kwartaal in en telt dan nog eens 4 kwartalen terug).
Je kan geen afzonderlijke aanvraag indienen voor de regularisatiebijdragen.
( Regularisatiebijdragen ontstaan als het inkomen waarop je voorlopige bijdragen berekend werd, kleiner was dan het inkomen dat de belastingen vaststelt over datzelfde jaar.) De regularisatiebijdragen worden in principe automatisch mee vrijgesteld, tenzij het werkelijk inkomen van het bijdragejaar waarin de vrijgestelde kwartaalbijdragen gelegen zijn, te hoog zou zijn.
Als het door de fiscus vastgestelde inkomen te hoog is, of te zwaar afwijkt van het in de aanvraag vermelde inkomen, wordt de vrijstelling volledig geannuleerd; ook voor de voorlopige bijdragen. Meer detail staat op formulier A.
 
Ook wat je al betaald hebt kan nog vrijgesteld worden. In zo'n geval krijg je je geld terug van je sociaal verzekeringsfonds of het vrijgekomen bedrag wordt afgetrokken van andere schulden. Wanneer de commissie volledige vrijstelling toestaat kan zij ook de bijdragen kwijtschelden over de kwartalen tussen aanvraag en beslissing. Vraag die ook aan als je geen snelle beterschap van je toestand verwacht.
 
Hoe? Je kan geen aanvraag volgens het oude systeem, geldig tot 30/9/2018 meer indienen.

Je kan niet in beroep gaan of een herziening van je aanvraag vrijstelling oud systeem krijgen.

Vijf voor twaalf Menulink: