Tips voor bestuurders in het coronatijdperk

Door de maatregelen omwille van coronavirus, is de liquiditeitspositie van heel wat ondernemingen in het gedrang. Hier volgens enkele tips en/of maatregelen voor bestuurders van vennootschappen die erop gericht zijn om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen en het privé-vermogen van bestuurder te beschermen.

 Bespreek dit ook met een vertrouwenspersoon (partners, kinderen, adviseurs,…) en boekhouder of accountant:

  • Alarmbelprocedure:

Omwille van het coronavirus kunnen heel wat ondernemingen niet meer garanderen dat ze hun schulden de volgende twaalf maanden kunnen voldoen. Dan moet de alarmbelprocedure gevolgd worden. Het bestuursorgaan moet dus een algemene vergadering bijeenroepen binnen de twee maanden na vaststelling van deze toestand. De agenda van die vergadering stelt ofwel de ontbinding van de vennootschap voor ofwel de maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Er moet een schriftelijk verslag worden opgemaakt en bijgevoegd worden bij de oproepingsbrief.

Het niet volgen van deze procedure kan tot aansprakelijkheid van het bestuursorgaan leiden. In geval er beslist wordt dat bestuurder aansprakelijk is, dan moet hij met zijn privé vermogen opdraaien voor schade die bijvoorbeeld een schuldeiser heeft geleden.

Volgt er binnenkort de jaarlijkse algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening 2019, bespreek met uw boekhouder of accountant dan ook om de alarmbelprocedure te volgen.  Stel als bestuursorgaan een verslag op met maatregelen om de crisis trachten te bestrijden, voeg dit verslag toe aan de oproeping voor de algemene vergadering.  En laat de aandeelhouders stemmen over de verderzetting van de vennootschap.

Dit eenmaal doen in kader van coronacrisis zal voldoende zijn.

  • Wrongfull trading

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn indien hij een kennelijke verlieslatende onderneming toch verder zet en het tot een faillissement van die onderneming komt (wettelijke basis artikel XX.227 WER).
Bestuurders bekijken best goed naar de mogelijkheden voor hun onderneming. Krijgt u nog uitstel van betaling (afbetalingsplannen bij leveranciers, krediet bij een bank)? Indien ja zorg voor schriftelijke bewijsstukken hiervan en vertrouw niet enkel op mondelinge toezegging. Dan kan u met bewijsstukken aantonen dat deze aansprakelijkheidsgrond niet van toepassing is.
Als u nog uitstel van betaling krijgt, is het krediet van de onderneming nog niet geschokt (een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als het krediet geschokt is en er staking van betaling is).

Bekijk en bespreek met een juridisch adviseur en boekhouder of accountant of de gerechtelijke reorganisatie een mogelijkheid kan zijn. Indien dit alles niet mogelijk is, beslis tot aanvraag van faillissement ipv nog door te doen terwijl geen redding meer mogelijk is.

  • Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

Ondernemingen die al voor de coronacrisis in moeilijkheden zaten, komen hier niet voor in aanmerking.  Dit is indien u al achterstal had voor 13 maart op uw lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. Vraag dit dan ook niet aan want u behoort te weten dat u dan niet in aanmerking komt. Als u het desondanks toch aanvraagt, kan u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

  • Dividend- of tantième uitkering over het boekjaar 2019

Deze zijn beter te annuleren of minstens uit te stellen tot de impact van deze crisis volledig gekend is.

  • Opnemen van een rekening-courant

Bij een navolgend faillissement, kan er geoordeeld worden dat er één schuldeiser (u als bestuurder/aandeelhouder van de vennootschap) werd bevoordeeld. Zowel dividenden, als tantièmes als zo’n terugbetaling van de R/C kan ook door de curator teruggeëist worden.

  • Storting privé-kapitaal in de onderneming

Als u hiertoe beslist, bepaal dan een grens hoeveel privé-kapitaal u in de vennootschap wilt brengen. Hou rekening met worst case scenario van faillissement. De kans gaat klein zijn, dat u iets recupereert daarvan bij faillissement. Met die grens bepaling beschermt u uw privékapitaal zodat u er niet alles in gaat steken waar u mogelijks niets van gaat terugzien.

 

Bspreek en weeg alle mogelijke scenario’s af, van geld in uw onderneming steken tot het faillissement van uw onderneming aanvragen.

 

 

Vijf voor twaalf Menulink: