Stoppen of failliet gaan?

Sommige zaken zijn helaas niet meer te redden. Laat u bij deze beslissing bijstaan. Het is niet verstandig te vroeg of te laat te stoppen. Je boekhouder/accountant is je eerste raadsman in deze. Dyzo kan je ook helpen bij deze beslissing.

Hoe Eens uitgemaakt dat stopzetting de enige uitweg is, hoe doe je dat dan?

Als je zaak nog draait, maar je moet stoppen bij gebrek aan liquiditeit kan je een overlating overwegen. Daar is haast bij, want een stilgevallen handel is snel veel minder tot niets waard. De overlater kan alle lopende contracten mee overnemen, of niet.

Je hebt tal van lopende contracten, van personeel, huur, abonnementen, leasings, leveranciers van goederen. Zonder overnemer moeten die opgezegd worden. Raadpleeg je sociaal secretariaat voor personeelsopzeg. Kijk alvast de opzeggingsvoorwaarden en formaliteiten na. Om schadeclaims te beperken eerbiedig je best termijnen en vormvereisten, voor zover je schuldeisers en je budget dat toelaten.

Je staat met een zaak vol handelswaar. Dan is uitverkoop een mogelijke oplossing. Wat daarna rest kan je voor een habbekrats dumpen bij een gespecialiseerde opkoper. Je kunt ook vernietigen of schenken, maar dan moet je wel fiscaal bewijs verzamelen of het wordt als verkocht beschouwd.

Je hebt machines, rollend materiaal, onroerend goed in de zaak ? Daar bestaat een levendige handel in.

Formaliteiten

Eenmanszaak Om een eenmanszaak officieel stop te zetten moeten ook formaliteiten vervuld worden. Je kan daar je boekhouder voor inschakelen, maar dat kost je geld. Als je (bijna) niets meer hebt, kan je het zelf proberen of zelfs in uiterste nood beroep doen op een OCMW. Je ondernemingsnummer en je BTW-hoedanigheid moeten geschrapt worden en daarvan moet een bewijs overgemaakt worden aan je sociaal verzekeringsfonds, samen met een persoonlijke verklaring van stopzetting.

Vennootschap Werk je met een vennootschap dan kun je er zelf uit stappen en anderen laten verder werken met die vennootschap, als die bereid zijn je aandelen over te nemen en je te ontslaan van je bestuursmandaat. Voor de sociale zekerheid heb je een stopzettingsbewijs nodig afkomstig van de publicatie van je ontslag in het staatsblad, of ondertekend door een bevoegd vennootschappelijk orgaan als publicatie niet wettelijk verplicht is. Het onbezoldigd maken van je mandaat is ook een mogelijkheid. Ben je de enige vennoot van je vennootschap, dan ontslaat het onbezoldigd karakter van je mandaat je niet van je bijdrageplicht in de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Tal van moeilijkheden kunnen opduiken die deze uitwegen belemmeren. Een boekhouder/accountant is hiermee vertrouwd en kan je helpen. Een advocaat of notaris ook.

Je hoort wel eens dat een vennootschap slapend is. De vennootschap blijft juridisch bestaan, maar verricht geen activiteiten meer. De middelen die erin zitten, blijven waar ze zijn. Er moeten wel nog aangiftes gebeuren. Dit kunnen nihilaangiftes zijn. Als mandataris van een slapende vennootschap, blijf je normaal wel een statuut als zelfstandige hebben. Je kan je sociaal statuut als zelfstandige dan wel stopzetten door attesten van non-activiteit te bezorgen aan je sociaal verzekeringsfonds. Zo'n attest kan afgeleverd worden door de FOD Financiën - dienst vennootschapsbelasting.

Het opdoeken van de vennootschap zelf is in principe een langdurige en kostelijke operatie waarvoor je ook deskundig advies kan gebruiken. Dat kan je binden aan het statuut van zelfstandige, ook al levert de zaak niets anders meer op dan verlies en schulden. Een vennootschappelijk mandaat kan ook je recht op werkloosheidsuitkeringen in de weg staan, ook al ligt de zaak stil en levert je mandaat niets op. In zo'n geval kan een faillissement een uitkomst bieden of zelfs wettelijk verplicht zijn. Voor vennootschappen zoals vennootschap onder firma (VOF) en gewone commanditaire vennootschap (GCV) bestaat er meestal een kostensparende uitweg.

Ondernemingsloket. Voor schappen van ondernemingsnummer en BTW - hoedanigheid kan je terecht bij een ondernemingsloket naar keuze. Er zijn van die ondernemingsloketten waar je via email of zelfs via het internet die zaken kunt afhandelen. Bij wijze van voorbeeld: Liantis online ondernemingsloket

Schulden

Zijn je schulden uitgegroeid tot een onoverkomelijk probleem, dan is faillissement de meest aangewezen weg voor de stopzetting en vaak ook wettelijk verplicht.

Weet alvast dat je na faling soms met een propere lei kunt herbeginnen. Stoppen zonder haalbare oplossing voor je schulden is vaak niet de kortste of menselijkste weg.

Vijf voor twaalf Menulink: