Sloot jij een leningcontract of een kredietopening af voor jou bedrijf?

Dit onderscheid is van belang om te weten of er een wederbeleggingsvergoeding moet betaald worden of niet, en zo ja hoeveel die mag bedragen.

De 3 criteria die het onderscheid lening ↔ kredietopening typeren

Op 16 maart 2017 velde het Hof van Beroep van Luik een goed gemotiveerd arrest, waarin de criteria die het onderscheid tussen beide duidelijk gemaakt worden.

1. de al dan niet vrije opneembaarheid en de al dan niet vrije besteding van de gelden. Zijn dus indicaties dat het om een leningovereenkomst gaat:

  • De verplichte aanwending van de gelden voor een bepaald doel of

  • een in de tijd beperkte opnameperiode gekoppeld aan een verzakingsvergoeding bij gebrek aan (of laattijdige) opname van de gelden. Het gaat hier om de reserveringscommissie die de banken aanrekenen voor de niet opgenomen gelden.

2. de terugbetaling van de gelden volgens een op voorhand vastgelegd afbetalingsschema: een strikt afbetalingsschema wijst op een leningsovereenkomst.

3. de vrijheid om de gelden opnieuw op te nemen. Het gebrek aan vrijheid om zonder voorafgaand akkoord van de bank terugbetaalde kapitalen opnieuw op te nemen is een bepalend element ten gunste van de kwalificatie leningsovereenkomst.

Deze recentere rechtspraak bevestigt de huidige visie die de ‘vrijheid van de kredietnemer’ als determinerend criterium aanmerkt opdat men van een kredietopening (juriisch: kredietovereenkomst) zou kunnen spreken en dus bij de (her)kwalificatie ervan als/in leningsovereenkomsten.

In de praktijk zijn

alle investeringskredieten, kredieten om een woning aan te kopen, kredieten om bedrijfsgebouwen aan te schaffen, persoonlijke leningen, autofinancieringen, consumentenkredieten, kredieten om een reis te financieren, leningen voor de voorafbetaling van de belastingen, …. allemaal “leningsovereenkomsten” in de juridische zin van het woord, en is de wederbeleggingsvergoeding maximaal 6 maanden (indien de contracten dateren van na 10/01/2014). Al deze kredieten beantwoorden immers aan de drie criteria. Ze werden aangegaan, specifiek voor één welbepaald doel dat ook in het contract vermeld is. Ze moeten volgens een aan het contract vastgehecht afbetalingsplan worden afgelost. En je kan de afgeloste sommen niet zomaar eventjes opnieuw opnemen.

Een kaskrediet, het “mogen in het rood gaan” op een private bankrekening, het gebruik van visa- en andere kredietkaarten, zijn altijd “kredietopeningen”. Binnen de limieten van deze kredieten kan je zonder toelating van de bank vrij gebruik maken van deze faciliteiten. De bank vraagt niet waarvoor je het geld wil gebruiken. En er is niet bepaald wanneer je de opgenomen sommen moet terugbetalen.

Een straigtloan, een wentelkrediet, maar ook een overbruggingskrediet en, in de landbouwsector, een teelt- of seizoenskrediet kan zowel een lening als een kredietopening zijn. Elk van deze contracten dienen nauwgezet nagelezen te worden om de juiste kwalificatie te kennen.

Leasings vormen een aparte categorie, hebben niets met het bovenstaande van doen.

 

 

Vijf voor twaalf Menulink: 
Preventie Menulink: