Zit je met een structureel inkomstenprobleem ? Dan kunnen de belastingen een deel van je schuld laten vallen.

Wanneer ? Als je belastingen voor zover je kunt nagaan onmogelijk te betalen zijn en je niet meer in bezwaar of naar de rechtbank kunt gaan omdat het te laat is, of omdat je ongelijk kreeg, dan kun je wel nog het volgende proberen. 

Wat ? Belastingplichtigen die hun schulden aan de belastingen niet kunnen vereffenen kunnen een kwijtschelding vragen. De hier bedoelde schuld omvat:

 • Directe belasting en de verhogingen, de boetes en de interesten daarop.
 • BTW en de boeten en intresten daarop

Volgende schulden kun je niet laten kwijtschelden

 • Voorheffingen (roerende, onroerende en bedrijfsvoorheffing)
 • Verkeersbelasting & Belasting op in Verkeerstelling
 • Accijnzen
 • Speciale belastingen die verband houden met fraude
 • Registratie- en successiebelasting

Voorwaarden:

 • Je kan niet betalen en je hebt je niet kunstmatig arm gemaakt. (Als je hierover liegt kan je toch nog de volledige schuld aangerekend worden.)
 • Je hebt de laatste 5 jaar nog geen kwijtschelding ( = onbeperkt uitstel) gekregen.
 • Voor directe belastingen : Vennootschappen en vzw's zijn uitgesloten. De echtgenoot die mee aansprakelijk is voor de betaling kan wel kwijtschelding krijgen.
 • Voor BTW : Niet meer BTW plichtig zijn. Geen vennootschap of vzw zijn.
 • Een gedeelte van de schuld vereffenen - het bedrag wordt bepaald door de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum.
 • In de praktijk mag je ook geen andere schulden hebben.
Werkwijze
De vraag mag komen vanwege de belastingplichtige of vanwege zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd.
Deze kwijtschelding moet schriftelijk aangevraagd worden bij de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum van jouw woonplaats. Dat adres staat op het aanslagbiljet. Hij/zij moet de aanvraag onderzoeken en binnen de zes maanden antwoorden met een beslissing.
In het jargon heet dit een "onbeperkt uitstel van de invordering van belastingen". Download een verzoekschrift voor onbeperkt uitstel.
Voeg (kopies van) de nodige bewijzen bij je uitleg.
Nuttig is ook een beschrijving van de omstandigheden waardoor je in financiële moeilijkheden geraakt bent. Houd dit beknopt en zakelijk. Dyzo raadt af bij die aanvraag aanvallen, beschuldigen of beledigingen te gebruiken.

Gevolgen van de aanvraag

Zodra de vraag verstuurd is en tot er daarover een definitieve beslissing is genomen, kan je ontvanger de betaling van de belastingen waarvoor je het onbeperkt uitstel vraagt, niet meer afdwingen. Hij/zij kan wel nog bewarende maatregelen nemen. Weet dat als je aanvraag afgewezen wordt, alle verstrekte informatie kan gebruikt worden om je te dwingen tot betaling.

Wanneer een Gewestelijke directeur een onbeperkt uitstel weigert, kan je in beroep gaan. Je moet dan binnen de maand na de weigering een bezwaarschift sturen naar de

Beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen

FOD Financiën

Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering”

Koning Albert II-laan 33 - bus 44

1030 Brussel

Download hier een model waarmee je de weigering van je aanvraag onbeperkt uitstel van belastingen kunt aanvechten.

Deze commissie beslist normaal gezien binnen drie maanden na de ontvangst van je betwisting. Je krijgt dan een nieuwe beslissing per aangetekende brief.

Deze nieuwe beslissing is definitief, zolang je de voorwaarden vermeld onder “Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?” naleeft.

 
Gespecialiseerd advies of hulp bij het invullen nodig ? Raadpleeg onze info over gespecialiseerd advies.
 
Vijf voor twaalf Menulink: