Niet akkoord met je belastingsaanslag ? Snel naar je boekhouder !

Vergissen is menselijk, en de belastingregels zijn voor een leek onduidelijk. Lees je belastingaanslag dan ook met een kritisch oog: er hangt veel van af. Belastingen betwisten is een vak apart. Bijstand van je boekhouder maakt het verschil: schakel hem/haar tijdig in. Hier vindt je praktische info, zodat je weet wat er moet gebeuren.  Wil je boekhouder dat bezwaarschrift niet opstellen? Neem dan contact op met Dyzo.
Belangrijk: je hebt slechts 6 maanden tijd  om bezwaar in te dienen. In principe kan je daarna niets meer doen aan die aanslag, zelfs naar de rechtbank stappen heeft dan geen zin meer. Deze termijn van 6 maanden begint te lopen op de dag waarop de fiscus het aanslagbiljet verstuurde (art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen). Houd er rekening mee dat een bezwaarschrift ook effectief bij de fiscus moet zijn toegekomen binnen de termijn.
 
Een bezwaarschrift tegen de aanslag indienen kan :
  1. Op papier per aangetekend schrijven.
  2. Online via MyMinFin.be . Om je daar te kunnen aanmelden moet je een van volgende 4 digitale sleutels hebben:
  • e-id-kaart met 4-cijfercode,
  • itsme,
  • beveiligingscode + mobile app
  • een token.

(Die 4 kan je ook voor alle andere online-communicatie met de Overheid gebruiken.)

  1. Per e-mail, maar dat laatste moet je daarna ook op papier 'bevestigen'
 
Een aangetekende zending vermijdt discussies over het tijdstip van verzending. Niet de verzending ervan is belangrijk, wel de datum dat de fiscus die brief ontvangt. Het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de bevoegde dienst. Je vindt het adres en het e-mailadres op de 2de bladzijde van je aanslagbiljet ('Indienen van een bezwaarschrift').  
Het bezwaarschrift bevat minstens de volgende 4 elementen:
  1.  gegevens die je op de eerste bladzijde van het aanslagbiljet terugvindt:
* het artikelnummer,
* het inkomsten- en aanslagjaar,
* het repertoriumnummer,
* de datum van uitvoerbaarheid,
* soort belasting (bijvoorbeeld: "personenbelasting" of: "vennootschapsbelasting").
  1. gegevens die ofwel je boekhouder ofwel jijzelf moet samenstellen:
* Vermelding van soort document (= bewaarschrift),
* de precieze reden van het bezwaar, met vermelding van de volgens jou juiste bedragen,
* een opsomming van de documenten (bewijsstukken) die je in bijlage toevoegt aan het bezwaarschrift,
* als je die belasting nog niet betaalde, kopieer dan de volgende zin in je bezwaarschrift: "Gelieve het niet betwist gedeelte van de aanslag mee te delen".
* als je de belasting al betaalde kan je volgende zin in je bezwaarschrift copiëren: "Ik verzoek u moratoriumintresten toe te kennen". Dan krijg je intrest bovenop op de sommen die je moet terugkrijgen.
* om zeker te zijn dat je de kans krijgt je bezwaar te verdedigen moet je ook volgende zin kopiëren: "Tenzij u het bezwaar volledig inwilligt wil ik het dossier kunnen inkijken en wens ik gehoord te worden".

3. Overige belangrijke gegevens:

* Je handtekening (zonder handtekening is het bezwaarschrift niet geldig).
* Je naam, adres en telefoonnummer,
* Datum waarop je het bezwaarschrift verstuurt.
4. Mee te sturen documenten:
* Kopie van de aanslag toevoegen (is niet verplicht maar Dyzo beveelt dit wel aan),
* Papieren die bewijzen dat de in het bezwaarschrift aangehaalde feiten waar zijn. (1 bewijs per feit volstaat)
 
Verder is het belangrijk dat je pas een bezwaarschrift kan indienen na ontvangst van je belastingaanslag.
Na indiening van een bezwaarschrift stuurt de fiscus je een ontvangstbewijs. Dit betekent uiteraard niet dat de fiscus het eens is met de inhoud van jouw bezwaar en/of met de termijn waarbinnen het werd ingediend.
Daarna krijg je, mits je dat in je bezwaarschrift met de bovenstaande zin uitdrukkelijk gevraagd hebt, de gelegenheid om je bezwaar te verdedigen.
Pas dan zal de fiscus een beslissing kunnen nemen. Daarvoor heeft de fiscus 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.
 
LET OP: als je in je bezwaarschrift vraagt om het onbetwist gedeelte van de aanslag mee te delen staat de fiscus meestal toe dat je alleen dat deel betaald. Toch kan de fiscus je dwingen om de volledige som te betalen.
Dat gebeurt zeker als je intussen eigendommen verkoopt. Maar, als ze met je bezwaar akkoord gaan stort de fiscus het teveel betaalde terug.
 
 
Vijf voor twaalf Menulink: