Mantelzorgers met een zaak

Ziekte en handicap kunnen iemand dicht bij jou treffen. Het kan nodig zijn om heel veel van je kostbare tijd te investeren in de zorg voor die hulpbehoevende persoon. Als je dat doet ben je zowel mantelzorger als ondernemer. Geen makkelijke combinatie. NIEUW De sociale zekerheid voor zelfstandigen voorziet sedert 1/10/2015 in :

  1. een uitkering mantelzorg gedurende maximaal 6 maanden per aanvraag (1092/maand voor een volledige onderbreking en 546€/md voor een gedeeltelijke onderbreking). Je kan meermaals een aanvraag indienen, maar de uitkering is beperkt tot 12 maanden over je hele loopbaan.
  2. er is ook recht op een bijdragekwijtschelding als het gaat om een volledige onderbreking van minstens 3 opeenvolgende maanden. In heel je loopbaan kan je zo maximum 4 kwartalen gelijkstelling wegens mantelzorg krijgen. (Gelijkstelling betekent dat je die kwartalen niet moet betalen en dat ze toch meetellen voor je rechten, zelfs voor je pensioen.)

Wend je zo snel mogelijk tot je sociaal verzekeringsfonds als je in deze situatie verkeert. Omdat deze voorziening nog zeer nieuw is, kan het even duren vooraleer er officiële aanvraagformulieren zijn. Wacht daar niet op en dien een aangetekende aanvraag in. De nodige inlichtingen kunnen later verstrekt worden.

Ingang :

Je aanvraag kan maar 1 maand terugwerkende kracht hebben. De uitkering start vanaf de maand volgend op de datum van de onderbreking van je zelfstandige activiteit. Die datum wordt bepaald door de voorschrijvende arts en die moet je zelf bevestigen. Een stopzetting van je inschrijving in de KBO, een einde maken of kosteloos maken van je vennootschappelijk mandaat of je hoedanigheid van werkend vennoot is - voor zover Dyzo nu weet - niet nodig.

Voorwaarden :

De vormen van mantelzorg die in aanmerking komen:

  • zorg voor een ernstig zieke
  • zorg voor een persoon die binnenkort zal sterven (palliatieve zorg)
  • zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar

De ernstig zieke persoon of de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft, kan zijn:

  • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad
  • een persoon die op hetzelfde adres als de zelfstandige is ingeschreven

De zelfstandige beroepsactiviteit kan ofwel volledig (100%) ofwel gedeeltelijk (minstens 50%) onderbroken worden en moet minstens een maand duren, tenzij de verzorgde persoon eerder overlijdt.

De aanvragende zelfstandige moet betalen aan het tarief hoofdberoep of medewerkend echtgenoot met maxistatuut. De 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de onderbreking moeten in orde zijn.

Welke maanden worden vergoed ?

De maandelijkse uitkering is verschuldigd voor elke’ volledige maand’ onderbreking van de zelfstandige activiteit, te rekenen vanaf de datum van het begin van de onderbreking.
Er is geen enkele uitkering verschuldigd als de onderbreking minder dan een maand duurt. Voorbeeld: Een zelfstandige begint zijn onderbreking op 20 september. Om een maand uitkering te bekomen, mag hij zijn activiteit niet hervatten vóór 20 oktober.

De uitkering is verschuldigd vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de begindatum van de onderbreking, behalve als de onderbreking begint op de eerste dag van die maand. In dat geval is de uitkering verschuldigd vanaf de eerste dag van die maand. De uitkering wordt op de laatste werkdag van de kalendermaand uitbetaald. De uitkering is niet meer verschuldigd vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hervatting van de activiteit plaatsvindt.

Vijf voor twaalf Menulink: