Het Belgisch betalingsbevel

Ondernemers kunnen andere ondernemers tot betaling dwingen. Het Belgisch betalingsbevel kan door ondernemers gebruikt worden om de betaling van hun facturen af te dwingen. (Het lijkt wat op een dwangbevel, maar dat laatste blijft een monopolie voor overheidsdiensten.)

Dit betalingsbevel helpt ondernemers, of zet ze onder druk, naargelang ze schuldeiser of schuldenaar zijn.

Wat is een betalingsbevel ? Het gaat om een bevel tot betalen dat uitgaat van een schuldeiser zonder dat die eerst via een rechtbank een veroordeling tot betaling moet bekomen. Het wetboek benoemt dit als : "Invordering van onbetwiste geldschulden".

Wanneer mag dat gebruikt worden ? Het is voorbehouden voor onbetaalde schulden waarvan de vervaldatum verstreken is en waarover geen betwisting bestaat. Dit bevel geldt niet voor klanten die zelf geen ondernemer zijn. Is je klant een niet-Belgisch, Europees bedrijf, dan moet je werken met een Europees betalingsbevel.

Hoe werkt dat ?

 1. De schuldeiser doet beroep op een advocaat. Die gaat na of schuldvordering in aanmerking komt en engageert een gerechtsdeurwaarder voor invordering
 2. De gerechtsdeurwaarder betekent :
 • een aanmaning tot betaling
 • kopies van de schuldbewijzen
 • een reactieformulier
 1. De schuldenaar heeft een maand om :
 • te betalen,
 • betalingstermijnen af te spreken of
 • om de schuld te betwisten.
 1. De invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor schulden die tijdig betaald of betwist zijn.
 2. De schuldeiser kan de gerechtsdeurwaarder een "proces-verbaal van niet-betwisting" laten maken van :
 • laattijdige of onontvankelijke betalingen
 • afbetalingsplannen waarover geen akkoord ontstaat
 • inbreuken op toegestane afbetalingen.
 1. Dit PV wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het CBB. Op die manier wordt een uitvoerbare titel verkregen, zonder tussenkomst van rechtbank.
 2. Het zo bepaalde saldo van de schuld kan afgedwongen worden via beslag op de goederen van de schuldenaar.

Wettelijke referte : het Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek.

Vijf voor twaalf Menulink: 
Preventie Menulink: