De vrijstellingsmogelijkheden inzake vennootschapsbijdrage

Wat zijn vennootschapsbijdragen ?

Vennootschappen dragen bij tot de inkomsten van de sociale zekerheid der zelfstandigen

Jaarlijkse bijdrage Tarief 2018 Balansjaar Grens balanstotaal
€ 347,5 2016 Minder dan € 681.341,33
€ 868 2016 Meer dan € 681.341,33

 

Het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbijdrage hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap. Is het balanstotaal minder dan of gelijk aan € 681.341,33? Dan bedraagt de vennootschapsbijdrage voor het jaar 2018 € 347,50. Is het balanstotaal meer dan € 681.341,33? Dan bedraagt de vennootschapsbijdrage voor het jaar 2018

Voor meer info over het tarief vennootschapsbijdragen, zie de uitleg van het rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Hoe kan ik die bijdrageplicht verminderen of kwijtgescholden worden ?

Er zijn twee mogelijkheden :

 1. Vrijstelling (zie hier onmiddellijk onder)
 2. kwijtschelding van verhogingen (zie einde van dit artikel)

Vrijstelling

Tegenover deze bijdragen staan geen rechten. De sociale zekerheidsinstellingen zijn vasthoudend in hun invorderingsbeleid. Verkeert de vennootschap in slechte papieren, dan is dat nog geen voldoende reden om deze bijdrage kwijtgescholden te worden. De klassieke procedure voor de commissie voor vrijstellingen geldt enkel voor bijdragen van natuurlijke personen. Een afbetaling kan je steeds vragen, maar er zijn meer mogelijkheden om te reageren op rekeningen die je niet kan betalen.

Voor vennootschappen zijn er in grote lijnen vier vrijstellingsmogelijkheden voor de hoofdsommen :

 1. Bij de oprichting van de vennootschap
 2. Bijzondere vrijstellingsmogelijkheid bij de oprichting van een personenvennootschap
 3. Geen handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen
 4. Vrijstelling in bijzondere omstandigheden (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding)
Hierna meer detail over deze mogelijkheden :
 
1) Bij de oprichting van de vennootschap

Verwerft de vennootschap rechtspersoonlijkheid voor 01 januari van het daaropvolgende jaar, dan mag uitzonderlijk met een attest van de B.T.W. aangetoond worden dat de vennootschap nog geen activiteiten of nog geen exploitatie heeft verricht. In dat geval vervalt de onderwerping aan de vennootschapsbijdrage voor het jaar waarin de vennootschap wordt opgericht. Maar zelfs in deze situatie dient de vennootschap zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds binnen de drie maanden na haar oprichting.

2) Bijzondere vrijstellingsmogelijkheid bij de oprichting van een personenvennootschap

De personenvennootschap kan gedurende de eerste drie jaar te rekenen vanaf het jaar van haar oprichting vrijgesteld worden van de bijdrageplicht. Zij moet dan wel voldoen aan volgende voorwaarden :

 • ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen
 • opgericht zijn na 01 januari 1991
 • de zaakvoerder of alle zaakvoerders evenals de meerderheid van hun werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap gedurende ten hoogste drie jaar onderworpen geweest zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
 • een aanvraag hiervoor indienen bij het sociaal verzekeringsfonds

Deze mogelijkheid bestaat dus niet voor kapitaalsvennootschappen (vb N.V.’s), ook niet voor vennootschappen waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend en ook niet voor vennootschappen waarvan de zaakvoerder voorheen al meer dan drie jaar actief was als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep.

3) Geen handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen

Wanneer de vennootschap voor een welbepaald bijdragejaar een attest kan voorleggen van de Controle van de Vennootschapsbelasting dat de vennootschap in dat welbepaald jaar geen handels- of burgerrechtelijke activiteiten verricht heeft, dan is de vennootschap de vennootschapsbijdrage voor dat welbepaalde jaar niet verschuldigd. Het gaat hier om de zogenaamde ‘slapende vennootschappen’. Voor elk jaar waarin er geen activiteit is geweest moet een attest van de Controle der Vennootschapsbelasting worden voorgelegd. Uiteraard kan één document voor meerdere bijdragejaren worden opgemaakt.

4) Vrijstelling in bijzondere omstandigheden

In volgende omstandigheden is de vennootschap de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd vanaf het jaar waarin zij zich bevindt in de hiernavermelde situatie :

 • situatie van faillissement
 • situatie van een gerechtelijke reorganisatie gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel
 • situatie van vereffening (en het uittreksel uit de akte die de wijze van vereffening bepaalt werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd)

Deze situatie kan wel niet tot gevolg hebben dat een reeds betaalde vennootschapsbijdrage zou terugbetaald worden.

Aanvraagformulieren voor deze vrijstellingsmogelijkheden vind je meestal downloadbaar op de site van je sociaal verzekeringsfonds. Als dat niet het geval is, volstaat het telefonisch een aanvraagformulier te vragen aan het fonds in kwestie. Werk je liever op papier, dan zal ons hier downloadbare model voor een aanvraag vrijstelling van vennootschapsbijdragen je op weg helpen.

Kwijtschelding van verhogingen

Naast de hoofdsommen eisen de sociale verzekeringsfondsen ook verhogingen als de vennootschap laattijdig is met haar betalingen. Als je zaak in moeilijkheden verkeert, kan het helpen om kwijtschelding van die verhogingen te bekomen. Dat kan je doen aan de hand van het hier downloadbare formulier voor kwijtschelding van verhogingen op vennootschapsbijdragen. Zorg wel voor een goede persoonlijke uitleg over de redenen waarom je dat vraagt. De redenen op het formulier zomaar overnemen geeft weinig zekerheid op een gunstig gevolg.

 
 
Vijf voor twaalf Menulink: