De ontheffing van solidaire aansprakelijkheid

Wat ? Vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen van de mandatarissen en de werkende vennoten die eraan verbonden zijn. Dit betekent dat het fonds vrij kan kiezen of ze de natuurlijke persoon of de vennootschap dwingt tot betaling. Vennootschappen kunnen gehele of gedeeltelijke ontheffing vragen van deze aansprakelijkheid. Een rechtspersoon kan geen ontheffing van solidaire aansprakelijkheid vragen voor een mandataris of werkende vennoot die in bijberoep werkt in de vennootschap. Soms kan een ontheffing een vennootschap redden van het faillissement.

Effect : De aanvraag tot ontheffing heeft 1 jaar terugwerkende kracht, maar dit moet anders bekeken worden dan bij de vordering van bijdragen op natuurlijke personen. Alle bijdragen die in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor het eerst ter betaling aangeboden zijn aan de vennootschap komen in aanmerking voor ontheffing. Bijvoorbeeld : een van de vennoten betaalt zijn bijdragen niet meer sedert 2007. Zijn schuld is opgelopen tot 20.000€. het fonds eist de bijdrage op bij de vennootschap op 10 januari 2014. De vennootschap kan al die bijdragen met 1 aanvraag laten ontheffen, als ze ontheffing vraagt vòòr 10 januari 2015.

Hoe ? Voor ontheffing van solidaire aansprakelijkheid moet per aangetekend schrijven een aanvraag ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds dat de solidaire aansprakelijkheid inroept. De Commissie voor de Vrijstelling van Bijdragen beslist over die aanvraag.. Elke rechtspersoon die om ontheffing van solidaire aansprakelijkheid verzoekt, moet aantonen dat er financiële moeilijkheden zijn (dat zij zich dus in een staat van behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte benadert). Deze situatie zal moeten blijken uit de balans en vooral de jaarrekeningen van de laatste drie jaren. Download hier het aanvraagformulier voor ontheffing van solidaire aansprakelijkheid van je vennootschap (pdf, 211 KB).

Twee is beter dan één. Wie in een kleine onderneming in financiële moeilijkheden komt, heeft vaak een staat van behoefte in zijn privésituatie én in zijn vennootschap. Als je vrijstelling krijgt voor je persoonlijke bijdragen, zal het sociaal verzekeringsfonds praktisch altijd de vrijgestelde bijdragen bij je vennootschap opeisen. In de meeste gevallen is het dus aan te raden om 2 aanvragen te versturen : een als natuurlijke persoon en een als rechtspersoon.

Vennootschap failliet ?

Na het failliet verklaren van een vennootschap kan enkel de curator van dat faillissement nog een aanvraag tot ontheffing van solidaire aansprakelijkheid indienen. Aanvragen van om het even welke andere persoon zullen als onontvankelijk afgewezen worden.

Vijf voor twaalf Menulink: