Als je niet kan werken door ziekte of ongeval

Op tijd aanvragen

Wat je bij ernstige ziekte of ongeval niet mag vergeten is een vervangingsinkomen aan je ziekenfonds vragen. Je moet dan een door de behandelende arts ondertekende "verklaring van arbeidsongeschiktheid", per post naar het ziekenfonds sturen. Steek het niet in de bus bij je ziekenfonds, er is absoluut een poststempel (geen postzegel) nodig. Je kan het ook gaan afgeven in een kantoor en dan krijg je een ontvangstbevestiging. Aangetekend versturen is ook overbodig. Zo’n aangifteformulier krijg je als je het vraagt aan je ziekenfonds. In de volksmond heet dat document een "vertrouweljk". Dat staat er in het vet op gedrukt. Zeg erbij dat het voor een zelfstandige is.

U heeft 7 dagen de tijd om deze aangifte te doen (de 1e dag wordt niet meegerekend)! Tijdens opname in het ziekenhuis, moet je geen aangifte arbeidsongeschiktheid doen. Doe dat wel onmiddellijk nadat je het ziekenhuis hebt verlaten.
Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan heb je tijd tot en met de eerste volgende werkdag.
Laattijdigheid kost je 10% boete en zorgt voor twijfel over de juiste begindatum van je onbekwaamheid.

Is er ook een privéverzekering ( een polis gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval, bijvoorbeeld), dan moet die apart aangeschreven worden met een formulier van de verzekeringsmaatschappij.

Erkenning van je werkonbekwaamheid volstaat niet

Eenmaal de arbeidsongeschiktheid erkend, heb je recht op een uitkering  al vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, op voorwaarder dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. De periode van 8 dagen begint te lopen vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift ondertekent.
Als de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van het kwartaal van ziekte en de twee vorige kwartalen niet in orde is, blokkeert dit de uitkeringen. Soms moet het kwartaal van ziekte zelf niet betaald worden. Contacteer Dyzo voor een oplossing als je dit niet alleen kunt.

De erkenning is altijd beperkt in de tijd

  1. Blijft de patiënt langer ziek dan de voorgeschreven (en door de adviserend geneesheer erkende) einddatum (=bij verlenging)? Dan moet de behandelende arts een nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid invullen met de nieuwe einddatum. Dit getuigschrift moet binnen de 48 uur na de aanvangsdatum van de verlenging aan het ziekenfonds bezorgd worden.
  2. Na hospitalisatie. Door ziekenhuisopname ben je automatisch erkend als werkonbekwame, maar zodra je het ziekenhuis verlaat, moet je dan wel binnen de 48 uur een aanvraag tot verdere erkenning indienen als dat nodig is.

Wat met je zaak terwijl je niet kunt werken wegens ziekte of ongeval ?

Een vervangingsinkomen is stap één, nagaan of de zaak nog kan blijven bestaan zonder de zieke persoon is stap twee. Dit kan best overlegd worden met de boekhouder-accountant, de zakenpartners en de familie.

Lees meer over werkonbekwaamheid voor zelfstandigen.

Straks krijg je al vanaf de 1e dag ziekte een uitkering als zelfstandige.

Vijf voor twaalf Menulink: