Wat drijft een vrijwilliger van Dyzo?

Niet-economische motieven versterken de Vlaamse economie. Vrijwilligers zijn een essentiële sleutel in dit gebeuren. Zij zijn gedreven door uiteenlopende motieven, en tonen aan dat ook in de ondernemerswereld niet alles rond centen draait.

Alternatief
Verloning van managers en beleidsverantwoordelijken is een heet onderwerp sedert de ergste economische crisis van de laatste 60 jaar de wereldeconomie onder druk zet. Geld en bonussen zijn evenwel niet de enige drijfveer voor maatschappelijke activiteit. De miljoenen in Vlaanderen actieve vrijwilligers bewijzen dat werken vanuit persoonlijke drijfveren een reëel alternatief is. Dyzo kan rekenen op meer dan 60 inzetbare vrijwilligers, verspreid over heel Vlaanderen. Bij hun selectie en tijdens vormingsmomenten blijken zij gedreven door de solidariteit met lotgenoten en door een levendige spiritualiteit. Iedere vrijwilliger legt hierbij zijn eigen accent. In dit artikel kijken we ruimer dan de eigen groep.

Onderzoek
Wat kan de wetenschap ons leren over de motivatie van vrijwilligers ?
Uit onderzoek in Nederland, De VS en China ( Hong Kong) naar de vraag waarom mensen vrijwilligerswerk doen, komen een aantal motieven naar voren . De motieven zijn uiteraard cultureel  gekleurd maar toch kunnen de genoemde motieven samengevat worden in drie soorten drijfveren.

  • identificatie met de activiteit
  • identificatie met de groep
  • identificatie met de missie

Er zijn drie categorieën van drijfveren voor vrijwilligerswerk te onderscheiden. In de praktijk zijn de grenzen tussen deze categorieën overigens niet scherp en worden vrijwilligers meestal gedreven door een combinatie ervan. Bovendien kunnen ze elkaar versterken.

We zoomen kort even in op de verschillende drijfveren.

identificatie met de activiteit
Veel ondernemers voelen zich aangetrokken om voor Dyzo te werken omdat zij zich kunnen identificeren met de activiteit van Dyzo. Zij herkennen de vragen, de problemen en de verzuchtingen van andere ondernemers en weten dat de lijn tussen succesvol en minder succesvol soms heel dun is. Daarnaast is vrijwilligerswerk vaak een laagdrempelige manier om nieuwe dingen te leren en ervaring op te doen. Hoe beter de activiteiten zijn afgestemd op de expertise en vaardigheden van de vrijwilligers, hoe leuker men deze over het algemeen vindt om te doen. Aangezien Dyzo ook werkt aan de voorkoming van een stopzetting en aan het ondersteunen van een herstart na gedwongen stopzetting, vinden meer actieve professionals weg naar een vrijwillige inzet bij Dyzo. Het Dyzoteam speelt hierop in door vorming en opdrachten te differentiëren in functie van het profiel van de vrijwilligers.

identificatie met de groep
Vrijwilligers hebben sociale contacten, voelen samenhorigheid, krijgen erkenning en zijn ten dienste van de andere. Ze zijn daardoor gedreven om door te gaan met dit werk. Het is daarom van belang dat de vrijwilliger past in de cultuur van de organisatie .
Het onderzoekt wijst ook uit dat de deelnemers aan de vrijwilligerswerking meer zichzelf kunnen zijn dan het geval is in hun werkrelaties. Concurrentie en hiërarchische verhoudingen spelen hier niet mee en dat maakt dat zij zich authentieker en kwetsbaar kunnen opstellen.

identificatie met de missie
De identificatie met de missie is de sterkste drijfveer van de drie. Veel vrijwilligers kiezen voor een bepaalde organisatie omdat de missie ervan hen aanspreekt. Voor Dyzo betekent dit dat de missie van Dyzo om ondernemers in moeilijkheden bij te staan aansluit bij de motivatie van de vrijwilligers om ook diezelfde groep van mensen te benaderen. Via een organisatie kan een vrijwilliger meer bereiken dan individueel mogelijk is. De meest voorkomende motivatie die onze groep van vrijwilligers aangeven is dat zij iets terug willen doen voor de ondernemers in moeilijkheden. Zij delen hun ervaringen, hun succesformules of hun kennis en halen daar voldoening uit.

Maatschappelijk belang
De motor van het Vlaamse economisch weefsel is vertrouwen. Daarom is het jammer genoeg nodig om ondernemingen die langdurig hun betalingen staken, tot stopzetting te bewegen. Het beschermen van het economische vertrouwen berokkent humanitaire schade aan de uitstromende ondernemers. De profit-sector heeft dus zijn menselijke grenzen. Daarom is een non-profit aanbod voor de humanisering van de uitstroom essentieel. De non-profit doet veelvuldig een beroep op vrijwillige inzet. In de mate dat die vrijwilligers ervaringen opgedaan in de profit-sector belangeloos beschikbaar stellen aan diegenen die in de profitsector in financiële ademnood geraken wordt het ondernemerschap een harmonieus zelfonderhoudend systeem dat op maatschappelijke waardering mag rekenen. Zo gezien zijn non-profit en profit ondanks hun uiteenlopende motieven toch partners in eenzelfde dynamisch welzijnsproject. Dyzo neemt zijn verantwoordelijkheid om deze dynamiek op gang te houden.

Samenwerken met Dyzo Menulink: