Combinatie vrijwilligerswerk en ziekteuitkering, stelsel zelfstandigen is mogelijk

Op 5/9/7 verscheen in het Belgisch staatsblad, met wat vertraging : een bepaling die uitdrukkelijk bevestigt dat zelfstandigen vrijwilligerswerk mogen combineren met het genot van een uitkering wegens werkonbekwaamheid. De adviserend geneesheer vooraf toelating vragen lijkt evenwel aan te bevelen. De regel wordt retroactief ingevoegd vanaf 01/08/2006. Hieronder vind je de wettekst.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
29 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 86, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, inzonderheid op artikel 19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 27 oktober 2005;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 29 augustus 2006;
Gelet op het advies 42.103/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Middenstand, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd :
« Vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt niet beschouwd als een beroepsbezigheid, voor zover de adviserend geneesheer vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. »
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2006.
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 juni 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
R. DEMOTTE
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

Samenwerken met Dyzo Menulink: