Moet ik werkelijk de fiscale en RSZ-schulden van mijn leverancier/onderaannemer betalen ?

De leer van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden stelt dat opdrachtgever, aannemers of onderaannemers die een beroep doen op een (onder)aannemer die sociale/fiscale schulden heeft op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de betaling van die schulden.

Wanneer er sociale en/of fiscale schulden zijn, moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Wanneer?

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid is van toepassing in:
  • bouwsector voor werken in onroerende staat
  • sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten
  • vleessector
Deze regeling treft enkel ondernemers. Opdrachtgevers die geen vennootschap zijn en die louter voor privé-doeleinden handelen, moeten geen rekening houden met onderstaande reglementering met betrekking tot inhoudingen en doorstortingen en hoofdelijke aansprakelijkheid.
 
Ga dus op voorhand na of de (onder)aannemer waarmee u wilt samenwerken, of hij sociale of fiscale schulden heeft. Doe dit telkens u een betaling doet aan de (onder)aannemer. Dring er ook op aan dat uw medecontractanten hetzelfde doen voor hun onderaannemers. Er geldt immers een ketenaans^prakelijkheid. U kan ook aansprakelijk zijn voor verdere onderaannemers in de keten waarmee u geen rechtstreekse contractuele relatie hebt.
 

Inhoudingsplicht

U kan nagaan of er een inhoudingsplicht is via de onlinedienst 'check inhoudingsplicht'.
Na het ingeven van hetondernemingsnummer van de aannemer, krijgt men een van volgende vermeldingen:

  • “inhoudingsplicht – JA”: inhoudingen moeten gebeuren;
  • “inhoudingsplicht – NEE”: inhoudingen moeten niet gebeuren;
  • “geen gegevens 30bis beschikbaar”: inhoudingen moeten (in principe) niet gebeuren.

In geval van sociale schulden, als er een inhoudingsplicht bestaat,  moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de RSZ.

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën. Bekijk vooraf de FAQ's over de inhoudingsplicht op de site van FOD Financiën.

Indien de opdrachtgever(/hoofdaannemer) de inhoudings- en doorstortingsplicht correct naleeft, vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Als de inhoudingen en doorstortingen daarentegen niet correct uitgevoerd worden, wordt hij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van de (onder)aannemer in kwestie, beperkt tot de prijs van de opdracht. Indien evenwel ook de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden speelt, wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden beperkt tot 65 % van de totale prijs van de opdracht (excl. BTW).

Wordt de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk gesteld, dan zal hij voortaan ook als “schuldenaar” aangemerkt worden in de databank. Dit kan enkel voorkomen worden door binnen de 30 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, de geëiste bedragen te betalen.

Bron:

  • Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • Artikelen 400-408 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 31 december 2007
  • Programmawet van 10 augustus 2015
Preventie Menulink: