Het Europees betalingsbevel

Om binnenlandse klanten te dwingen tot betalen kun je het Belgisch dwangbevel inzetten. Voor klanten van buiten België en binnen Europa is er een Europees betalingsbevel.

Rechtsgrond

De Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese Betalingsbevelprocedure1 (genoemd de Verordening) is in België in werking sedert 12 december 2008.

Voorwaarden

Het moet gaan over een bedrag dat gevorderd wordt van een schuldenaar die zich in een andere lidstaat bevindt dan de schuldeiser.

De beoogde geldvorderingen moeten liquide en opeisbaar zijn op het moment waarop het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend.

Hoe gaat dat in zijn werk ?

  1. Een schuldeiser die een Europees betalingsbevel wil bekomen moet een formulier A indienen bij een Belgische rechtbank. Dat document dient als verzoekschrift. Dat kost 27€ aan griffierecht.
  2. Met een formulier B laat die rechtbank aan de schuldeiser weten of het verzoekschrift aanvaard wordt, en dus voldoet aan de voorwaarden. Soms vraagt het gerecht ook bijkomende bewijzen op.
  3. Met een formulier C kan de rechtbank bijkomende voorwaarden stellen aan de eiser, of een ander bedrag voorstellen waarvoor wel een betalingsbevel kan verleend worden. Antwoordt de eiser niet, te laat of weigert hij het voorstel in formulier C dan stopt daar de procedure.
  4. Met een formulier D weigert de rechtbank een betalingsbevel af te geven en legt ze uit waarom.
  5. Wordt de eis aanvaard, dan levert de rechtbank een betalingsbevel af op een formulier E. Normaal komt dat binnen de 30 dagen na ontvangst van formulier A. De formulieren E en A moeten dan nog betekend worden aan de verwerende partij, dus aan de schuldenaar. Soms doet de griffie dat, soms is daar een gerechtsdeurwaarder voor nodig.
  6. De schuldenaar heeft 30 dagen na betekening om zich te verzetten. Daarvoor moet die een formulier F gebruiken en indienen bij de rechtbank die het formulier E afleverde.
  7. Over de volgende stap zijn de juristen verdeeld. Er zijn er die stellen dat het betalingsbevel rechtstreeks uitvoerbaar is. Er zijn er die stellen dat er nog een formulier G nodig is dat de beschikking in formulier E uitvoerbaar verklaa
Preventie Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: