Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Wat ? Het sociaal verzekeringsfonds moet bijdrageverhogingen aanrekenen in twee gevallen :
1. Zodra de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald.
2. Als blijkt dat je werkelijke inkomen (vastgesteld door de belastingen) toch hoger was  dan het inkomen (berekend door je boekhouder) waarmee je een verlaagde voorlopige bijdrage kreeg.
 
Je kan vragen om die verhogingen toch niet te moeten betalen. Zo'n aanvraag tot kwijtschelding kan alleen maar in de volgende situaties:
  1. je gezin is behartigenswaardig (bijvoorbeeld : ziekte, overlijden, onbetaalbare schulden, een klein inkomen, economische tegenslag)
  2. overmacht (bijvoorbeeld : brand, overval, diefstal, ontploffing, faillissement van grote klant of leverancier)
  3. wanneer je, wegens de speciale aard van jouw beroepsbezigheid, kan beschouwd worden als niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen (bijvoorbeeld een toevallige helper).
Hoe ? Je moet een aanvraag sturen naar jouw sociaal verzekeringsfonds. Dit kan met een gewone brief, een aangetekende brief is niet noodzakelijk. In die aanvraag moet je zo goed mogelijk uitleggen en bewijzen dat je in een van de 3 hierboven uitgelegde situaties zit of zat. Download hier een model van een aanvraag voor kwijtschelding van verhogingen. Vervolgens zal het fonds de aanvraag doorspelen aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) dat de beslissing neemt op basis van de motivering (en bewijsstukken).
 
Het RSVZ kan beslissen tot een volledige of een gedeeltelijke kwijtschelding, maar het kan ook weigeren. Tegen een beslissing inzake de kwijtschelding is geen beroep mogelijk.
 
Opgelet:
  • Bij een gerechtelijke invordering heeft een positieve beslissing van het RSVZ geen effect op de gerechtelijke interesten. Deze blijven immers verschuldigd.
  • Zo’n aanvraag is niet toepasselijk op een terugvordering van ten onrechte betaalde moratoriuminteresten.

Vakterminologie

De aanvraag kwijtschelding verhogingen is wettelijk geregeld door artikel 48 van het algemeen reglement van de sociale zekerheid der zelfstandigen. (art. 48 A.R.S.)

Vijf voor twaalf Menulink: