Kan een vennoot of een bestuurder bevrijd worden van zijn borgstelling door een faillissementsprocedure ?

Personen die zich kosteloos persoonlijk borg hebben gesteld voor de terugbetaling van een lening kunnen daar na faling van de ontlenende partij van bevrijd worden als er een wanverhouding is tussen het bedrag van hun waarborg en de grootte van hun vermogen.

Er is behoorlijk wat discussie over de kosteloosheid van een persoonlijke borg. Voor vennoten en vennotschappelijke mandatarissen is deze discussie afgesloten met een arrest van het hof van cassatie. Ingevolge dit arrest kan hun borgstelling niet beschouwd worden als kosteloos omdat ze er belang bij hebben dat hun vennootschap een krediet kan verwerven. Kosteloosheid wordt dus geïnterpreteerd als "belangeloos".

Tijdens de faillissementsprocedure kan een bank, houder van zo'n persoonlijke borg overgaan tot "uitwinning", met andere woorden de borgsteller dwingen om met eigen middelen de lening terug te betalen die de vennootschap niet kan betalen.

Familieleden en vrienden die geen aandelen of mandaat hebben in een failliete vennootschap kunnen op deze manier hun enige gezinswoonst redden van gedwongen verkoop door de bank.

De overige borgstellers die door zo'n borgstelling tot langdurige armoede veroordeeld worden kunnen een collectieve schuldenregeling overwegen.


Een persoonlijke borgstelling wijst op het feit dat het volledige vermogen van de borgsteller de terugbetaling van de lening garandeert.

Er bestaan ook "zakelijke" borgstellingen. In dat geval is het goed dat als garantie voor betaling dient duidelijk aanwijsbaar van bij de borgstelling. Een typisch voorbeeld is een hypotheek. Daar dient een onroerend goed als waarborg voor een lening. Ook waardepapieren zoals aandelen, obligaties, wissels dienen vaak als zakelijke borg.

Er is bijvoorbeeld een wanverhouding tussen het bedrag van een waarborg en de grootte van het vermogen van de borgsteller als deze laatste zijn enige eigendom waar hij/zij in woont zou verliezen door uitwinning van de borg. Wie meerdere eigendommen heeft en er 1dreigt te verliezen door een uitwinning van een borg heeft veel minder kans op bevrijding.