Hoe zwaar weegt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders die fouten maken ?

Bestuurders van vennootschappen zijn in principe persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die ze maken bij de uitoefening van hun bestuursmandaat en kunnen daarop aangesproken worden door wie zich benadeeld voelt. Dit heet de algemene aansprakelijkheid voor bestuursfouten. Het is evenwel niet zo makkelijk die aansprakelijkheid te bewijzen, waardoor dit niet zo vaak toegepast wordt.

In het kader van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd midden 2006 de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders verzwaard. Dat betekent dat u als bestuurder of bedrijfsleider erover moet waken dat uw onderneming de bedrijfsvoorheffing, btw of de bijdragen voor de sociale zekerheid tijdig betaalt. Doet u dat niet, dan draait u mogelijk op voor de schulden van uw onderneming. Zo ver hoeft het uiteraard niet te komen en er is geen reden tot paniek, maar er kan niet worden ontkend dat door de grote risico’s steeds minder mensen zich geroepen voelen om het mandaat van bestuurder te bekleden.

Deze bijzondere aansprakelijkheid ontstaat enkel als de vennootschap een fout maakt. Iedere bestuurder van die vennootschap kan dan aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag ongeacht zijn werkelijke aandeel in de schade. Daarvoor kan er beslag worden gelegd op zijn privé-vermogen.