Hoe kan ik buiten een gerechtelijke procedure om mijn onderneming redden (‘minnelijk akkoord’)?

Als ondernemer in moeilijkheden kan je proberen een minnelijk akkoord te bereiken met één/meerdere/alle schuldeisers over de afbetaling van hun vordering. Bovendien kan je als ondernemer vragen om bij het onderhandelen over dat minnelijk akkoord te worden bijstaan door een ondernemingsbemiddelaar klik hier voor meer info omtrent de ondernemingsbemiddelaar).

 

De contracterende partijen bepalen vrij de inhoud van het minnelijk akkoord. Maar schuldeisers die niet betrokken zijn in het akkoord zijn er niet door gebonden.
 
Indien het akkoord aan de volgende voorwaarden voldoet, dan blijven de gedane betalingen geldig bij een later faillissement (en zal de curator ze dus niet ongedaan kunnen maken):
-         het akkoord bepaalt uitdrukkelijk dat het werd gesloten om de onderneming weer financieel gezond te maken of te reorganiseren
-         het akkoord werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel
 
De voordelen van het ‘minnelijk akkoord’ zijn de volgende:
-         vrijheid. Je kan zelf kiezen met welke schuldeisers je onderhandelt, zonder dat je er de andere schuldeisers moet bij betrekken.
-         geen publiciteit. Het akkoord moet wel worden neergelegd in een register op de griffie van de rechtbank, maar het akkoord blijft geheim voor derden. Enkel die schuldeisers waar je mee onderhandelt zijn op de hoogte (er is geen publicatie meer in het Staatsblad, zodat de klanten, leveranciers,… er niet van op de hoogte zijn).
-         geen (procedure)kosten (want het is geen gerechtelijke procedure)
-         de rechtbank oefent geen controle uit op u (en ook niet op de eventueel aangestelde ondernemingsbemiddelaar)
-         de schuldeisers hebben er belang bij om mee te werken, want als het tot een gerechtelijke reorganisatie komt kunnen ze hun schuldvordering voor minstens 6 maanden niet afdwingen (‘opschorting van betaling’). En als het tot een faling zou komen gaan ze vaak veel minder (niets) krijgen…
 
Het ‘minnelijk akkoord’ heeft ook verschillende nadelen:
-         je bent afhankelijk bent van de goede wil van je schuldeisers. Met deze optie is er geen druk mogelijk om de schuldeisers te verplichten een deel van hun vordering te laten vallen.
-         Er is tijdens het onderhandelen over het minnelijk akkoord geen bescherming tegen de andere schuldeisers (in tegenstelling tot wanneer men gebruik maakt van de gerechtelijke reorganisatie). Het minnelijk akkoord is immers enkel bindend voor de partijen die het minnelijk akkoord aanvaard hebben. De overige schuldeisers kunnen dus bijvoorbeeld beslag leggen of het faillissement vorderen.