Hoe beschermt de wet de consument tegen misbruiken door incassobureau's ?

De wet voorziet strikte regels ter bescherming van de consument.

De incassobureaus dienen te handelen in overeenstemming met de menselijke waardigheid, de bescherming van het privéleven en zij mogen de consument niet misleiden. Daarnaast is het verboden om:
-         zich zo te gedragen dat verwarring wordt gezaaid over de hoedanigheid van het incassobureau. Zij mogen op geen enkele wijze laten uitschijnen dat hun documenten uitgaan van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat;
-         Mededelingen te verspreiden die onjuiste juridische bedreigingen bevatten of onjuiste inlichtingen over de gevolgen van wanbetaling;
-         Op de omslag van een schrijven te vermelden dat het om een schuld(invordering) gaat
-         De inning van niet voorziene of niet wettelijk voorziene bedragen
-         Stappen ondernomen bij buren, kennissen, werkgever om de solvabiliteit van de schuldenaar na te gaan;
-         De schuld invorderen bij andere personen dan de schuldenaar;
-         Ieder poging tot inning in aanwezigheid van een derde, tenzij de toestemming van de schuldenaar werd bekomen;
-         Elke stap om de schuldenaar een wisselbrief te laten tekenen, een schuldbekentenis of overdracht van vordering te laten aangaan.
-         De telefonische oproepen en thuisbezoeken tussen 22 uur en 8 uur.
 
De incassokantoren dienen voorafgaandelijk bij het Ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven en zich voldoende in te dekken tegen beroepsaansprakelijkheid.
 
De incassokantoren kunnen niet meer vorderen dan de schuld en de uit de contractuele verbintenis met de schuldeiser voorvloeiende bedragen.
Zij kunnen geen persoonlijke kosten doorrekenen aan de schuldenaar.