Transitiepremie voor startende zelfstandigen

Vanaf 15 maart 2018 kunnen sommige startende zelfstandigen een Vlaamse ‘transitiepremie’ ontvangen. Niet-werkende 45-plussers worden zo aangemoedigd om met een zelfstandige activiteit te beginnen. Maximaal kun je zo 24 maanden een premie krijgen.

Voorwaarden

 • Je moet starten met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep (na 14 maart 2018). Een overgang van bijberoep naar hoofdberoep telt ook mee. Controlemiddelen : je bent als zelfstandige aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en je hebt een ondernemingsnummer.
 • Je blijft aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep zolang als je de transitiepremie krijgt.
 • Je bent minstens 45 jaar oud in de maand waarin je jouw zelfstandige activiteit in hoofdberoep start en je hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt.
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB.
 • De dag vóór de start als zelfstandige in hoofdberoep uitkeringen ontvangen. Volgende uitkeringen tellen mee :
 • Werkloosheidsuitkeringen (volledig werkloos).
 • Leefloon, als rechthebbende op maatschappelijke integratie.
 • Financiële steun, als rechthebbende op maatschappelijke hulp.
 • Uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (voor zover de arbeidsongeschikte toelating heeft gekregen van de adviserende arts van zijn ziekenfonds om het werk te hervatten).

Je krijgt in volgende situaties GEEN transitiepremie :

 • Als je al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid (dus uit Brussel of Wallonië).
 • Je hebt jezelf werkloos gemaakt om de transitiepremie te krijgen.
 • Je werkt als zelfstandige in opdracht van de laatste werkgever bij wie je in dienst was (of van de groep waartoe die werkgever behoort).

Je kan niet tegelijkertijd een transitiepremie én het voordeel van ‘de springplank naar zelfstandige’ krijgen. Je mag wel eerst gebruik maken van ‘springplank naar zelfstandige’ en daarna van de transitiepremie.

Bedragen

De transitiepremie wordt maandelijks toegekend, voor maximaal 24 maanden. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het eind van de maand volgend op de aanvraag van de premie.

Periode

€ premie/ maand

 

1e tot en met 3e maand                 

1000

4e tot en met 6e maand                 

900

7e tot en met 9e maand                 

800

10e tot en met 12e maand            

700

13e tot en met 15e maand            

600

16e tot en met 18e maand            

500

19e tot en met 21e maand            

400

22e tot en met 24e maand            

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de zelfstandige in hoofdberoep gedurende een bepaalde periode ziekte-uitkeringen of moederschapsuitkeringen ontvangt uit het stelsel van de zelfstandigen, wordt de maandelijkse uitbetaling van de transitiepremie geschorst tijdens die periode. De resterende termijn wordt nadien toegevoegd waardoor de zelfstandige het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De uitbetaling wordt stopgezet als de zelfstandige niet meer voldoet aan een of meerdere van de voorwaarden hierboven vermeld of als hij in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt. Bijgevolg kunnen onrechtmatig verkregen transitiepremies teruggevorderd worden.

Aanvraag

 1. De transitiepremie kan je vanaf 15 maart 2018 aanvragen. Dat moet online via de link naast "Meer weten".
 2. Let op, deze aanvraag is maar op tijd als ze binnen de 3 maanden na de start van je zelfstandige activiteit in hoofdberoep is ingediend.
 3. Je kan 6 jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie een nieuwe transitiepremie aanvragen, als alle voorwaarden op dat moment vervuld zijn.

Meer weten ? https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie

 

 

Herstarten Menulink: 
Preventie Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: