Heb ik na een faillissement recht op een uitkering?

Wie al dopte of lang genoeg werkte als werknemer vooraleer te starten als zelfstandige  kan daarna nog gedurende 15 jaar de vroegere rechten op werkloosheidsuitkeringen weer opnemen .

De wet voorziet (A) een wettelijke uitkering voor zelfstandigen die failliet gingen (het zogenaamde overbruggingsrecht, vroeger gekend als faillissementsverzekering). Er is ook voorzien dat (B) de curator aan de gefailleerde en zijn gezin een levensonderhoud kan toekennen indien er genoeg geld in de failliete boedel zit.

(A) Het overbruggingsrecht moet aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds en bestaat uit 2 componenten:

  1. een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden
  2. het kosteloos behoud van de rechten op gezinsbijslag, geneeskundige verzorging en ziekte-uitkering gedurende maximaal 4 kwartalen (1 jaar)

De maandelijkse uitkering van het overbruggingsrecht stemt overeen met het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen. De huidige bedragen 

Als er recht is op werkloosheid, moet dat opgenomen worden, zelfs al is het bedrag van het overbruggingsrecht hoger. Ook moeten in de laatste 4 jaar minimaal 4 kwartalen bijdragen betaald zijn, anders heb je geen overbruggingsrecht.

Het behoud van de rechten heeft volgend belang :

  1. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging heeft vanaf 1/1/8 betrekking op alle risico’s gedekt door de verzekering gezondheidszorgen. Het gaat onder meer om de kosten van een verblijf in een ziekenhuis, heelkundige ingrepen, doktersbezoek, tandartsbezoek, geneesmiddelen op voorschrift. Sociale zekerheidsschulden uit het verleden kunnen evenwel roet in het eten gooien. Lees meer over een vaak werkende oplossing voor het deblokkeren van je recht op gezondheidszorgen.
  2. Het behoud van het recht op ziekte-uitkeringen via het overbruggingsrecht maakt het mogelijk om werkonbekwaamheid die optreedt na de stopzetting toch nog te verzachten met een uitkering. Die komt dan in de plaats van het overbruggingsrecht en kan ook voor pensioenopbouw zorgen en voor een langere periode waarin er uitkering is dan de maximaal 12 maanden gedekt door overbruggingsrecht. Lees meer over ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen.
  3. Het kosteloos behoud van de rechten op gezinsbijslagen betekent dat je, in een periode dat je geen zelfstandige meer bent, toch nog gedurende maximaal vier kwartalen gezinsbijslag kan blijven ontvangen in de regeling der zelfstandigen.

(B) Voor het levensonderhoud voorzien in de faillissementswet moet de gefailleerde de curator aanspreken. Dit wordt zelden toegestaan, en dan nog enkel als er prestaties tegenover staan die de failliete boedel ten goede komen. De curator moet de toestemming krijgen van de rechter-commissaris. Indien er moeilijkheden ontstaan kan de rechtbank de knoop doorhakken indien men een verzoekschrift indient (Art. XX.141 faillissementswet). Wie levensonderhoud krijgt van de curator kan tegelijkertijd geen werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering of overbruggingsrecht krijgen.