Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (optie 2)?

De ondernemer kan er voor opteren om onder toezicht van de gedelegeerd rechter een akkoord te bereiken met al haar schuldeisers. Als ondernemer moet je een (reorganisatie)plan opstellen om binnen maximaal 5 jaar de schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen. Dat plan kan je opstellen tijdens de periode dat je opschorting van betaling hebt bekomen. Als dat plan wordt aanvaard en uitgevoerd, blijft de onderneming bestaan en worden de eventuele resterende schulden kwijtgescholden.

De rechtbank zal een datum vastleggen wanneer er moet gestemd worden over het reorganisatieplan. Minstens 14 dagen vóór die stemmingszitting moet de onderneming dat plan ter griffie neerleggen. Het plan moet o.a. de volgend zaken bevatten:

-         de staat van de onderneming, haar moeilijkheden en de middelen waarmee ze die wil oplossen
-         een beschrijving van hoe de onderneming haar rendabiliteit zal herstellen
-         de maatregelen om de schuldeisers (gedeeltelijk) te voldoen, met de betalingstermijnen en de voorgestelde verminderingen op de schuldvorderingen (in kapitaal en intrest).
 
Het plan zal goedgekeurd zijn als de meerderheid van de aanwezige schuldeisers die met hun schuldvorderingen (minstens) de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, hun akkoord geeft. Schuldeisers (en hun schuldvorderingen) die niet aan de stemming deelnemen, komen niet in aanmerking voor de berekening van de meerderheden.
 
Na de goedkeuring door de schuldeisers moet de rechtbank het plan homologeren binnen de 14 dagen na de zitting. Na de homologatie is de reorganisatieprocedure afgesloten en is het plan bindend voor alle (!) schuldeisers, dus ook zij die niet aan de stemming hebben deelgenomen of nee hebben gestemd. Indien het plan niet correct wordt uitgevoerd, kan elke schuldeiser of het openbaar ministerie aan de rechtbank vragen om het plan in te trekken.
 
De voordelen van deze optie zijn de volgende:
-         bepaalde schuldeisers die niet toegeeflijk zijn kunnen weggestemd worden en zodoende toch gebonden zijn aan het plan
-         de ondernemer blijft beschikkingsbevoegd en behoudt dus de controle van de onderneming
-         de start van de gerechtelijke reorganisatie zorgt er voor dat men voor maximaal 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden) bescherming geniet tegen de schuldeisers. Door de opschorting van betaling moet men de schuldeisers niet meer betalen (je kan dat wel nog vrijwillig doen), terwijl de schuldeisers niet kunnen overgaan tot uitvoering van hun vordering (via beslag,…).
-         het plan kan een heel uiteenlopende resem maatregelen bevatten: verminderingen van schuldvorderingen, omzetting van schuldvorderingen in aandelen, een verschil in behandeling tussen de verschillende soorten schuldvorderingen, opschorting van de uitoefening va bepaalde rechten,…
 
De nadelen van deze optie zijn de volgende:
-         het stemgedrag van de schuldeisers over het plan valt voorafgaandelijk moeilijk in te schatten
-         publiciteit: er is een publicatie voorzien in het Belgisch Staatsblad, dus iedereen (klanten, kredietverstrekkers,…) kan te weten komen dat er een gerechtelijke reorganisatie werd aangevraagd