Fiscale betwistingen oplossen

Je hebt een vergissing gemaakt bij de belastingaangifte maar ontdekt dit pas na de aangifte of je gaat niet akkoord met de gevestigde aanslag. Het zijn slechts enkele problemen die zich kunnen voordoen, maar er bestaan verschillende oplossingen voor.

  1. Het is aangewezen om bij problemen en vragen eerst je licht op te steken bij het belastingkantoor (dat vermeld is op de keerzijde van je aanslagbiljet). Je kan aan de taxatiedienst een rechtzetting vragen of samen op zoek gaan naar een compromis. Pas op: een rechtzetting is juridisch niet bindend! Als een ambtenaar de afspraken niet nakomt, sta je opnieuw nergens. En bovendien riskeer je dat de termijnen voor bezwaar en ontheffing (zie hieronder) ondertussen al voorbij zijn!
  2. Helpt dit niet dan kan je een bezwaarschrift indienen tegen de gevestigde aanslag. Lees meer over het indienen van een bezwaar voor inkomstenbelastingen. Pas op: deze fiscale geschillenprocedure is verschillend naar gelang het gaat over BTW of directe belastingen! Laat je dus best bijstaan door een specialist, want een slecht opgesteld verzoekschrift kan het verlies van je rechten tot gevolg hebben!
  3. Is er een duidelijke materiële fout geslopen in je belastingaanslag, dan kan je een verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege indienen bij de Directeur van het gewestelijk belastingkantoor. In dat geval zal een deel van de belasting worden kwijtgescholden. Je kan hier enkel een beroep op doen in geval van overbelasting, niet verleende verminderingen of te veel betaalde bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen.
  4. De fiscale bemiddelingsdienst is een onafhankelijke dienst. Die bemiddelt tussen de belastingsplichtige en de fiscus om zo tot een oplossing te komen. Je kan een klacht indienen op voorwaarde dat je eerst de procedure via bezwaarschrift (zie hoger) hebt uitgeput. Hoe bereik je de fiscale bemiddelingsdienst ?

Meer info over fiscale bemiddeling.

  1. Als laatste redmiddel is er de juridische weg. Je kan beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg tegen een beslissing van de fiscus. Hierbij dien je wel rekening te houden met tijdrovende en dure procedures. Pas op: je kan pas naar de rechtbank als je eerst een bezwaarschrift hebt ingediend of een ontheffing van ambtswege hebt gevraagd. Het is pas als er daarover een beslissing is geveld of indien er na 6 maanden nog geen beslissing is, dat je naar de rechtbank kan stappen. Hou er ook rekening mee dat bezwaarschriften en procedures voor de rechtbank de invorderbaarheid niet opschorsen. Dat wil zeggen dat je al moet betalen, zelfs al is de betwisting nog niet afgehandeld.