Feiten over zelfstandigen in armoede

Oud of nieuw ? Armoede komt regelmatig aan bod in de Vlaamse pers. Er is dan ook een federale en een Vlaamse minister met armoede als bevoegdheid. Er zijn tal van sociale bewegingen en kenniscentra actief op dit thema. Artikelen met armoede bij zelfstandigen als onderwerp zijn van meer recente datum. Het verschijnsel van de armoede bij zelfstandigen is niet nieuw, het regelmatig publiek maken van feiten en opinies hierover is dat wel. Dyzo juicht het debat over dit onderwerp toe, want het is pas als erover nagedacht wordt, dat er ook kans is dat er iets op het terrein kan veranderen. Taboes verzieken het probleem alleen maar.

Kort of langdurig ? Of er nu 18 % armoede is bij zelfstandigen, wat NSZ beweert of 15 %, wat UNIZO aanhangt, of 12% zoals UGent publiceert in het federaal armoederapport is van minder belang. De twee eerstvermelden baseren zich voor die cijfers op hetzelfde bronnenmateriaal, namelijk de fiscale gegevens die de sociale zekerheid hanteert voor de bijdrageberekening van zelfstandigen. UNIZO benadrukt eerder het structurele karakter van de armoede, NSZ kijkt eerder hoe vaak het probleem zich voordoet, ook als het kortdurend is. Soms lukt een project, soms niet. Voor individuele ondernemers is het inkomen vaak sterk schommelend. Als een ondernemer éénmaal om de 10 jaar een slecht jaar heeft, of 10 slechte jaren na elkaar heeft, is bij een eenvoudige telling van het aantal zelfstandigen met een laag inkomen niet zichtbaar. Voor het individu maakt het wel een groot verschil. Een armoedemeting houdt best rekening met het aantal jaren dat een zelfstandige onder de armoedegrens blijft. De cijfers van UNIZO gaan uit van deze overweging. UGent werkte op basis van een bevraging en keek niet naar het individueel, maar wel naar het gezinsinkomen. Die laatste methode sluit bijkomstige zelfstandige activiteit binnen een gezin dus uit wat het lagere vastgestelde armoedepercentage verklaart. De grootste knelpunten doen zich voor bij startende ondernemers en bij ouder wordende ondernemers. Hoe je het ook bekijkt, het gaat over een belangrijke groep van getroffen hardwerkende mensen.

Oorzaken Dat er armoede bij ondernemers is, verklaart zich door hun vrijheid in het economische handelen. Het inkomen van zelfstandigen ontstaat rechtstreeks op de vrije markt, waar de wet van de sterkste geldt. Sommige ondernemers slagen er meer in dan andere om hun deel van de koek te vergroten, anderen komen nauwelijks of helemaal niet aan de bak. Dit vertaalt zich in een sterkere inkomensongelijkheid bij ondernemers dan bij werknemers. Sommige ondernemers betalen hun vrijheid heel duur, maar blijven toch sterk gehecht aan die vrijheid. Het grote publiek, gewoon aan een vast bedrag op de rekening op het eind van de maand kijkt hiernaar met ongeloof en argwaan. Die argwaan wordt gevoed door een bepaalde strekking in de samenleving die ondernemers graag in het verdomhoekje plaatst om de eigen maatschappelijke positie aan geloofwaardigheid te laten winnen. Feit is dat de ondernemers in onze samenleving een minderheid geworden zijn en het daardoor niet zo makkelijk hebben om waardering te krijgen voor hun keuze voor vrijheid en risico. Feit is evenzeer dat onze samenleving veel te danken heeft aan dat ondernemerschap, denken we maar aan de zeer performante economie met hoge welvaartcreatie en werkgelegenheidsgraad die deze hoek van Europa ondanks de crisis toch kenmerkt.

Breed meten. Er zijn naast de fiscale inkomensgegevens overigens nog andere indicatoren dat er sociale uitsluiting speelt bij een deel van de ondernemers. De wetenschappelijke onderzoeken op basis van Belgische cijfers geven eenzelfde tendens aan als onderzoeken in ons omringende landen. Het vergelijkende EU-SILK onderzoek bevestigt het viermaal hogere armoederisico voor actieve ondernemers dan voor actieve werknemers jaar na jaar. Sedert de crisis krijgen er circa 17000 zelfstandigen per jaar vrijstelling van sociale bijdragen na onderzoek van de volledige vermogenstoestand van henzelf en hun gezin. Het ultieme bewijs dat je wel heel erg arm kunt worden van hard werken als ondernemer zijn de faillissementscijfers 5000/jaar in Vlaanderen, de duizenden WCO - aanvragen en de grote groep van meerdere tienduizenden ondernemingen die volgens Graydon Belgium NV met rode en oranje knipperlichten zitten, en dus niet ver van een faling meer afstaan.

Gespecialiseerde hulp Dichter bij het Dyzo-bed zijn er ook indicatoren, zoals het aantal ondernemers dat beroep doet op dienstverlening voor ondernemers in moeilijkheden, zij het bij OCMW (wij kregen 905 aanmeldingen via het OCMW in 2015), bij Dyzo zelf ( er waren 2462 aanmeldingen in 2015) . We gaan er wel van uit dat er per aangemelde ondernemer er minstens 10 zijn die de stap nog niet durven of willen zetten. Ondernemers zetten immers alles op alles om hun problemen zelf op te lossen. Helaas missen ze zo wel veel kansen op oplossingen omdat onze maatschappij nu eenmaal steeds complexer in elkaar zit. De hulp is nochtans kosteloos en laagdrempelig beschikbaar.

Download hier een recent artikel over armoede bij Vlaamse zelfstandigen van Caroline Deiteren, adviseur studiedienst UNIZO.

Journalisten die meer willen weten kunnen bij Dyzo de exacte cijferreeksen krijgen.

typepub: 
Publicaties