Veelgestelde vragen

Categorie : Incassokantoren
 1. Incassokantoor, incassomaatschappij, juridisch kantoor, fiduciaire, syndicaat van zelfstandigen, invorderingsmaatschappij, zakenkantoor, …

   

  Allen doen ze hetzelfde… de schulden invorderen voor andermans rekening buiten elke uitvoerbare titel om.
  Een schuldeiser sluit een contract af bij een incassokantoor om de schuld bij een schuldenaar in te vorderen.
  De middelen die een incassokantoor daartoe heeft zijn beperkt, de manier waarop ze dit doen is vaak dubieus.
  Het incassokantoor kan enkel (aangetekende) brieven versturen, telefoontjes plegen of langsgaan bij de schuldenaar met de aanmaning de schulden te betalen.
 2. De wet van 20 december 2002 (doc, 125 KB) betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29.01.2003).

   
  Deze wet kwam er naar aanleiding van de vele misbruiken door incassokantoren.
  De wet beschermt enkel de consument. Niet de persoon die schulden heeft eigen aan zijn handels- beroeps- of ambachtelijke activiteit.
   
  Wordt aanzien als de minnelijke invordering van schulden/incasso: iedere handeling of praktijk die tot doel heeft de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen; buiten iedere invordering op grond van een uitvoerbare titel om.
   
  De incassobureaus treden niet in de plaats van de schuldeisers. Zij kunnen geen gerechtelijke procedures starten of dwangmaatregelen laten opleggen.
   
   
 3. De schuldeisers zien de minnelijke invordering als een alternatief voor een lange gerechtelijke procedure waarbij ze dure advocaten moeten inschakelen.

   
  De schuldeisers opteren dat een derde partij het vuile werkje voor hen opknapt, zij hebben zelf vaak onvoldoende kennis in huis en uit commercieel oogpunt is het voordeliger zich te distantiëren als genadeloze schuldeiser ten aanzien van hun cliënteel.
   
  De schuldenaar zou sneller geneigd zijn de schulden te betalen als hij merkt dat er werk van wordt gemaakt en dat de schuldeiser niet stilzit en een incassobureau inschakelt.
   
  Vaak zal het incassokantoor enkel betaald worden door de schuldeiser indien de schulden werkelijk door het incassokantoor worden geïnd. Een advocaat dient men daarentegen te betalen ook al brengt hij de zaak niet tot een goed einde.
 4. Incassobureaus hebben weinig slagkracht. Ze kunnen enkel aanmanen, brieven schrijven, telefoneren en bij de mensen persoonlijk langsgaan. Maar ook dan zijn zij aan strikte regels gebonden.

   
  Incassobureaus hebben geen bevoegdheid om een gerechtelijke procedure te starten of om de vordering gedwongen te recupereren.
 5. De wet voorziet strikte regels ter bescherming van de consument.

  De incassobureaus dienen te handelen in overeenstemming met de menselijke waardigheid, de bescherming van het privéleven en zij mogen de consument niet misleiden. Daarnaast is het verboden om:
  -         zich zo te gedragen dat verwarring wordt gezaaid over de hoedanigheid van het incassobureau. Zij mogen op geen enkele wijze laten uitschijnen dat hun documenten uitgaan van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat;
  -         Mededelingen te verspreiden die onjuiste juridische bedreigingen bevatten of onjuiste inlichtingen over de gevolgen van wanbetaling;
  -         Op de omslag van een schrijven te vermelden dat het om een schuld(invordering) gaat
  -         De inning van niet voorziene of niet wettelijk voorziene bedragen
  -         Stappen ondernomen bij buren, kennissen, werkgever om de solvabiliteit van de schuldenaar na te gaan;
  -         De schuld invorderen bij andere personen dan de schuldenaar;
  -         Ieder poging tot inning in aanwezigheid van een derde, tenzij de toestemming van de schuldenaar werd bekomen;
  -         Elke stap om de schuldenaar een wisselbrief te laten tekenen, een schuldbekentenis of overdracht van vordering te laten aangaan.
  -         De telefonische oproepen en thuisbezoeken tussen 22 uur en 8 uur.
   
  De incassokantoren dienen voorafgaandelijk bij het Ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven en zich voldoende in te dekken tegen beroepsaansprakelijkheid.
   
  De incassokantoren kunnen niet meer vorderen dan de schuld en de uit de contractuele verbintenis met de schuldeiser voorvloeiende bedragen.
  Zij kunnen geen persoonlijke kosten doorrekenen aan de schuldenaar.
 6. Elke minnelijke schuldinvordering dient te starten met een schriftelijke ingebrekestelling

  Pas daarna mag men andere invorderingstechnieken aanwenden.
  Het eerste schrijven dient verplicht volgende zaken te vermelden:
  -         een duidelijke omschrijving van de schuldvordering;
  -         de identiteit en contactgegevens van de oorspronkelijke schuldeiser;
  -         de identiteit en gegevens van het incassokantoor;
  -         een duidelijk omschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
  -         verantwoording van de bedragen die geëist worden met inbegrip van de schadevergoedingen en de nalatigheidinteresten;
  -         Vermelding van de maatregelen die later zullen worden genomen;
  -         Het vermelden van een termijn waarbinnen geen bijkomende invorderingsmaatregelen mogen worden gesteld.
   
  Het huisbezoek is nog strenger gereglementeerd:
  Niet alleen dient het incassokantoor bij huisbezoek een schrijven voor te leggen waarbij aan dezelfde schriftelijke vermeldingen als hierboven is voldaan, daarnaast dient het schrijven uitdrukkelijk de naam te vermelden van de persoon die zich ter plaatse meldt en dient duidelijk te worden vermeld dat de consument het huisbezoek mag weigeren.
 7. Volgende ondernemingen bieden incassodiensten aan :
  Fiducré, Contentia, C&J Incasso, Cobalt Incasso, Centik. Er zijn er nog honderden anderen.
 8. Vaak is het zo dat de kantoren die zich met minnelijke invorderingen van schulden bezighouden ook leningen overkopen en zich in de plaats stellen van schuldeisers. Ook dit is strikt wettelijk gereglementeerd en staat los van de minnelijke invordering en de wetgeving daaromtrent.

  Als het incassokantoor een schuldvordering overneemt, kan de overdracht maar ingeroepen worden tegen de schuldenaar indien deze op de hoogte werd gebracht of de schuldenaar de overdracht erkend. Wanneer dit is gebeurd dan kan de nieuwe schuldeiser wel gerechtelijke stappen ondernemen tot gedwongen uitvoering.