Zelfstandigen : is het verwarmingsfonds er ook voor jou ?

Drie jaar geleden richtte de overheid het Sociaal Stookoliefonds op. Door de voortdurende stijging van de energieprijzen ontstond immers de noodzaak om een financiële ondersteuning te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen. Dit onder de vorm van de verwarmingstoelage, waarbij een deel van je stookoliefactuur door het OCMW wordt terugbetaald.

Nieuw : Door de spectaculaire stijging van de energieprijzen maakte de federale overheid vanaf 1/9/2008 de verwarmingstoelage toegankelijk voor steeds meer personen, ze komt ook tussen voor propaangas in bulk en verhoogde het bedrag van de toelage. Vanaf 1 september 2008 kan je dit opnieuw aanvragen.
 
 

Voor wie?
De verwarmingstoelage is er voor vier categorieën van personen:

 • Categorie 1: de personen die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen en wie recht heeft op het omnio-statuut)
 • Categorie 2: de personen met een laag inkomen, ongeacht het sociaal statuut waar zij onder vallen. Het betreft de personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan € 14.624,70 verhoogd met € 2.707,42  per persoon ten laste. Enkel bij deze categorie van personen wordt ook rekening gehouden met het onroerende vermogen;
 •  Categorie 3: de personen met schuldoverlast. Het betreft personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling; die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; gewezen zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de collectieve schuldenregeling van en daaruit dus op een verwarmingstoelage.
 • Categorie 4: de personen met een bescheiden inkomen. Het betreft personen met een jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan € 23.705,66. Dit betekent dat nogal wat zelfstandigen in aanmerking komen voor deze categorie. Op basis van een inkomensonderzoek zal het OCMW nagaan of je aan de inkomstenvoorwaarden voldoet.
 
Het OCMW zal zich voor de categorieën 2 en 4 baseren op het meest recente aanslagbiljet dat zij doorkrijgen van de FOD Financiën.
 
Ook personen die in een appartementsgebouw wonen en een gemeenschappelijke factuur ontvangen kunnen de verwarmingstoelage aanvragen.
 
Voor welke brandstof?
Het fonds biedt tegemoetkomingen voor
 • stookolie (huisbrandolie of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • lampolie type C. (verwarmingspetroleum voor petroleumkachels) aan de pomp.
 • propaangas in bulk (grote hoeveelheid petroleumgas in een propaangastank, niet in flessen).
De verwarmingstoelage geldt dus niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen.
 
De prijs van de brandstof ( incl. BTW) vermeldt op de factuur dient minstens:
 • € 0,49/ liter te bedragen voor categorieën één tot en met drie
 • € 0,59/ liter voor categorie 4.
 
Wanneer?
Het Sociaal Stookoliefonds biedt elk jaar een tegemoetkoming tijdens de verwarmingsperiode. Voor categorie één tot en met drie wordt de verwarmingstoelage enkel toegekend voor leveringen gebeurd tussen september en april; voor categorie vier wordt de verwarmingstoelage enkel toegekend bij leveringen die gebeuren tussen januari en april. De aanvraag zelf dient te gebeuren binnen de 60 dagen na de leveringsdatum.
 
Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst.
 
 Categorie 1-2-3
 • Indien je in bulk aankoopt: het bedrag van de toelage schommelt tussen 3 cent en 20 cent per liter afhankelijk van kostprijs van de stookolie. Per winter en per gezin wordt een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter brandstof. Dit komt neer op een maximumtoelage per huishouden van 300 euro.
 • Indien je aan de pomp aankoopt in kleine hoeveelheid: dan geldt een forfaitaire verwarmingstoelage van 150 euro (het gaat hier om de aankoop van huisbrandolie en verwarmingspetroleum).
 Categorie 4
 • Indien je in bulk aankoopt: sinds 1 september 2008 wordt geen tussenkomst per liter meer geboden, maar een forfaitaire toelage van 105 euro voor de aankoop van ten minste 750 liter.
 • Indien je aan de pomp koopt in kleine hoeveelheid: geen forfaitaire verwarmingstoelage bij de aankoop van stookolie aan de pomp.
Hoe aanvragen?
Je dient de verwarmingstoelage aan te vragen bij het OCMW van jouw gewoonlijke verblijfplaats. Zij gaan na of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
 
De aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na de leveringsdatum.
Je brengt best jouw identiteitskaart, leveringsfactuur en het meest recente aanslagbiljet mee.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij :
 • het Sociaal Verwarmingsfonds vzw; Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel; www.verwarmingsfonds.be , e-mail: info@vf-fc.be of het gratis nr. 0800/90.929;
 • de POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, e-mail: vraag@mi-is.be, tel.: 02/508.85.85
 
Bron : Zenito studiedienst - 26 september 2008
Failliet Menulink: