Wanneer de curator ten onrechte loonbeslag oplegt?

Waarschuwing!

Onderstaand artikel geldt enkel voor faillissementen uitgesproken voor 1/5/2018 of voor beslagen gelegd door schuldeisers buiten faillissement. Faillissenten geopend na 30/4/2018 geven de curator niet langer de kans om inkomsten verworven na het faillissement nog te gebruiken voor de betaling van de schuldeisers.

Wanneer loonbeslag wordt gelegd dan behoudt u steeds een minimumbedrag van uw loon. Het betreft het onbeslagbaar deel. De hoogte van het onbeslagbaar bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten uwen laste.

De loonbescherming is niet absoluut. Er kan beslag worden gelegd op uw volledig loon voor zover u schulden heeft uit :
  • onderhoudsgeld ( voor uw ex-echtgeno(o)t(e) of kinderen)
  • een veroordeling tot schadevergoeding voor het toebrengen van lichamelijk letsel.
 
Indien je merkt dat je volledig loon wordt ingehouden terwijl een deel onbeslagbaar zou moeten zijn, kan je via een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie bij de beslagrechter verzet aantekenen tegen het beslag. De beslagrechter zal bij voorrang uitspraak doen over de betwisting. Vanaf de kennisgeving aan de betrokken partijen tot de uitspraak van de betwisting zal het beslag worden opgeheven.
( Art. 1409 en volgende Ger. W.)
Failliet Menulink: