Overbruggingsrecht om economische redenen

Op 8/1/2016 is de oude benaming "faillissementsverzekering" vervangen door "overbruggingsrecht".

Het overbruggingsrecht levert de zelfstandige bij een gedwongen stopzetting 2 voordelen op :

 1. een (bescheiden) vervangingsinkomen
 2. een kosteloos recht op een beperkt pakket sociale voorzieningen (zoals kinderbijslag en terugbetaling van gezondheidszorgen).

Dat recht ontstaat in volgende 4 pijlers, naargelang de omstandigheden van de stopzetting :

 1. stopzetting omwille van faillissement
 2. collectieve schuldenregeling gevolgd door een stopzetting van de zelfstandige activiteit
 3. stopzetting omwille van vernietiging van de zaak of de vooorraden of beroepsallergie van de zelfstandige
 4. stopzetting om dwingende economische redenen.

De vierde pijler is pas sedert 1/1/2017 van toepassing. Er zijn vanaf 1/1/17 ook wijzigingen aan de andere pijlers en aan het kosteloos behoud van bepaalde sociale rechten gekoppeld aan het overbruggingsrecht.

De 4e pijler ziet eruit als volgt :

 1. Ingang van het recht. je kan pas vanaf 1/1/2017 aanspraak maken op een vervangingsinkomen uit de 4e pijler.
 2. Grootte van het recht. Dat is (enkel voor de 4e pijler) afhankelijk geworden van het aantal jaren effectieve betaling als zelfstandige in hoofdberoep (hierna kortweg loopbaan). Het maximum blijft 12 maand.
  1. Minder dan 2 jaar loopbaan levert GEEN recht op.
  2. Tussen 2 en 5 jaar loopbaan levert 3 maanden recht op.
  3. Van 5  tot 15 jaar loopbaan levert 6 maanden recht op.
  4. Meer dan 15 jaar loopbaan is goed voor 12 md recht.
 3. De voorwaarden : Volgende economische moeilijkheden komen in aanmerking :
  1. ofwel vrij­stel­ling van so­ci­a­le bij­dra­gen ver­kre­gen hebben voorafgaand aan de stopzetting,
  2. ofwel be­gun­stig­de zijn van een leef­loon,
  3. ofwel in­kom­sten heb­ben die onder de drem­pel van 13.010,66 euro val­len. Vanaf 1/7/17 zijn er regels van kracht speciaal voor bedrijfsleiders die stopzetten omwille van een laag inkomen.

Voor de vier pijlers van het overbruggingsrecht samen is er vanaf 1/1/17 ook wat veranderd :

 1. Er is een nieuwe voorwaarde, namelijk minstens 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben in de 16 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting.
 2. Het kosteloos pakket sociale bescherming tijdens het overbruggingsrecht wordt uitgebreid met het behoud van het recht op invaliditeitsuitkeringen ( Dit laat toe terug te vallen op een ziekte-uitkering tot maximum 4 kwartalen na de stopzetting.)

 

Lees meer over :

 1. Het overbruggingsrecht - voorwaarden en aanvraagformulier.
 2. Werkloosheidsuitkeringen hebben voorrang
 3. Meningen over het overbruggingsrecht
Failliet Menulink: