Na faillissement wel school- & studietoelage ?

Studietoelagen zijn inkomensafhankelijk. Doordat het inkomen en de vermogenstoestand veranderen door een faillissement kan het dat iemand die geen recht had op studietoelage voor het faillissement, wel recht krijgt nadien.

Zelfstandigen hebben schommelende inkomsten, en sommige jaren zijn echt moeilijk om door te komen. Een studietoelage kan hier helpen, maar het inkomen of eigendom verworven in betere jaren kan soms roet in het eten gooien. Geef het wel niet op voorhand op, er zijn regels die tegemoetkomen aan het probleem van scherp gedaalde inkomsten, zoals bijvoorbeeld bij een faillissement, na een brand, een diefstal, een werkonbekwaamheid of overlijden in de zaak.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet Belg zijn (of gelijkgesteld), je moet een opleiding volgen bij een erkende onderwijsinstelling van de Vlaamse gemeenschap, de opleiding leidt tot een diploma, enzovoort. Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Om dat te bepalen kijkt de overheid eerst van welk soort gezin de aanvrager deel uitmaakt. Dat kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwoners of alleenstaande studenten vormen een gezin. Als je wil weten of je in aanmerking komt voor het statuut van alleenstaande, zelfstandige of gehuwde student dan is de kortste weg een telefoontje naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Er komen meer mensen in aanmerking voor een toelage dan tot nu toe het geval was.

Inkomen
De administratie stelt het gezinsinkomen in algemene regel vast aan de hand van het laatste aanslagbiljet, dus van 2 jaar geleden. Maar als het gezinsinkomen intussen gedaald is, kan ook het huidige (vermoedelijke) inkomen recht doen ontstaan.
In dat geval geef je op het aanvraagformulier aan dat het inkomen verminderd is en voeg je attesten toe om het vermoedelijk inkomen van vorig jaar te documenteren. In geval van faillissement kan het faillissementsvonnis, een attest van de boekhouder of van de curator van nut zijn. Bij andere tegenslagen zijn andere bewijsmiddelen nuttig. Een paar suggesties : Via je boekhouder : een tussentijdse resultaatrekening. Via je sociaal secretariaat (dat zorgt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders), een loonfiche bedrijfsleider. Werk je in een eenmanszaak en heb je enkel een doos papieren, dan kan Dyzo je soms helpen met een doe-het-zelf instrument voor inkomensbepaling. Dyzo kan je boekhouder niet vervangen.
 
Secretariaat van de school of studentenvoorziening
Vaak is de aanvraag zelf een probleem. Je zit met een massa vragen of onduidelijkheden : (hoe moet ik de aanvraag doen?, welke formulieren moet ik indienen?, enz.). Ook zijn de voorwaarden, waaraan de leerling/student moet voldoen om een toelage te krijgen, redelijk ingewikkeld (Welk inkomen wordt als basis genomen?, wat is de maximumgrens van het inkomen?, enz.). De school- of studietoelageregels zijn moeilijk te begrijpen. Daarom is het handig dat je beroep kan doen op het secretariaat van de school of de studentenvoorziening van de hogeschool of universiteit.
Failliet Menulink: