Moet je je overbruggingsrecht terugbetalen?

Het overbruggingsrecht is gebonden aan een aantal voorwaarden :

  • Je mag niet werken of een andere uitkering krijgen
  • Je moet in België verblijven
  • Je mag niet veroordeeld voor fraude in verband met faling
  • Je moet 4 aaneensluitende kwartalen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn met als laatste kwartaal dat kwartaal waarin de gedwongen stopzetting zich voordeed. Sedert 1/1/17 zijn die voorwaarden verstrengd. Vanaf dan moet je 4 kwartalen volledig betaald hebben in een referteperiode van 16 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting.
Er kan ook discussie ontstaan over het verschuldigde maandbedrag, dat afhangt van de gezinssamenstelling. Vanaf 1/1/17 is de duur van het recht voorkomend uit de (nieuwe) 4e pijler afhankelijk van de volledige als zelfstandige opgebouwde pensioenloopbaan.
 
Het kan dus gebeuren dat het sociaal verzekeringsfonds een overbruggingssuitkering geheel of gedeeltelijk terugvordert. Na gedwongen stopzetting zijn vele ondernemers in een moeilijke financiële positie, zodat het vaak onmogelijk is om het ontvangen bedrag aan uitkering terug te betalen. De wetgever heeft dat ingezien en voorzien dat de overheid kan beslissen om de terugvordering van een overbruggingsrecht kwijt te schelden. (Kijk eerst na of je de verjaring van de terugvordering van je uitkering kunt inroepen.)
 
Dit is geregeld door artikel 12 van het KB van 6 juli 1997 tot uitvoering van het KB van 18 november 1996.
 
Officieel heet dit “verzaking aan de terugvordering van het overbruggingsrecht”
 
Voormeld artikel 12 voorziet 3 motivaties:
  1. indien de schuldenaar zich in staat van behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte benadert;
  2. wanneer de geringheid van het terug te vorderen bedrag niet verantwoordt dat kosten worden gedaan ;
  3. wanneer de terugvordering voortvloeit uit de rechtzetting van een fout begaan door de bevoegde sociale verzekeringskas.
 
De aanvraag moet bij voorkeur per aangetekende brief ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds dat de terugvordering instelt.
Download hier een model voor de aanvraag van de kwijtschelding van de terugvordering van je overbruggingsrecht . Uiteraard moet er ingevuld, aangekruist of geschrapt waar nodig.
 
De beslissing over dit soort aanvraag is in handen van het RSVZ (dienst Verplichtingen).
 
Wat zijn je kansen ? In 2012 behandelde het RSVZ 80 aanvragen. In 60 gevallen heeft ze verzaakt, in 20 gevallen heeft ze dat geweigerd.
Failliet Menulink: