Hoe geraakt een gefailleerde van zijn/haar schulden af

De gefailleerde verliest zijn/haar bezittingen, want de curator verkoopt die om de schulden mee te betalen. Maar als die verkoop niet genoeg oplevert om alle schulden te betalen, wat dan ? Moet de gefailleerde dan levenslang voor de restschulden betalen ?

Voor failliet verklaarden vanaf 1/5/18 is er een grote kans op kwijtschelding van de restschulden.

 1. Vennootschappen en verenigingen krijgen geen kwijtschelding.

 2. De natuurlijke personen die zelfstandig werkten in failliete rechtspersonen krijgen enkel kwijtschelding als ze zelf ook failliet verklaard worden.

Een zelfstandige kan dus voor restschulden blijven lastig gevallen worden in de mate dat hij/zij persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van een gefailleerde rechtspersoon en als die zelfstandige niet persoonlijk failliet gaat.

Voorwaarden voor kwijtschelding :

Formele voorwaarden

 1. Het moet gaan om een natuurlijke persoon

 2. Die moet failliet verklaard zijn

 3. Die moet schuldkwijtschelding gevraagd hebben aan de insolventierechtbank, in België de ondernemersrechtbank genaamd.

 4. Die rechtbank moet in een vonnis de kwijtschelding toegestaan hebben.

 5. Die rechtbank heeft geen protest ontvangen van een belanghebbende of die rechtbank heeft dat protest geheel of gedeeltelijk afgewezen.

Verantwoording voor het intrekken of verminderen van kwijtschelding :

 1. De gefailleerde heeft kennelijk grove fouten begaan

 2. Die fouten moeten bijgedragen hebben tot het faillissement

Zonder aanvraag (verzoekschrift) komt er dus geen kwijtschelding.

De curator legt binnen de maand na de indiening van een verzoekschrift kwijtschelding in www.regsol.be een verslag neer over omstandigheden die kunnen aanleiding geven tot vaststelling van kennelijk grove fouten.

Protest tegen kwijtschelding kan geldig ingediend worden tot 3 maanden na publicatie in het Belgisch staatsblad van het vonnis van kwijtschelding. (Art. XX.173. § 3).

Interpretatie van Dyzo :

Kennelijk grove fouten hebben te maken met strafrechtelijke feiten begaan door de gefailleerde als die de schuldeisers of de faillissementsactoren benadeeld hebben, zoals: bezittingen laten verdwijnen, langdurig verwaarlozen van de boekhouding, vervalsing van papieren.

Strafrechtelijke feiten die niets met het failliete bedrijf te maken hebben zouden in principe geen bezwaar mogen vormen voor kwijtschelding, maar ze kunnen de rechter wel negatief beïnvloeden.

Uitleg van Dyzo :

Restschulden waarvoor de rechtbank de kwijtschelding weigert, kunnen ook niet via collectieve schuldenregeling kwijtgescholden worden. Ze kunnen wel draaglijk gemaakt worden door afbetaling te regelen via een minnelijk akkoord of in het kader van een collectieve schuldenregeling.

Schulden die nooit kwijtgescholden worden.

Wie kwijtschelding van restschulden kreeg door een vonnis van de ondernemersrechtbank, kan toch nog verplicht worden om bepaalde schulden te betalen, (Art. XX.173. § 1 – 2e lid) met name :

 1. Onderhoudsverplichting (alimentatieveroordeling)

 2. Vergoeding voor lichamelijke schade of overlijden (na veroordeling)

 3. Penale boetes, die dus als straf opgelegd werden door een rechter.

 

De kwijtschelding van schulden zorgt er ook niet voor dat zaken die in waarborg gegeven zijn bij een contract, weer in handen van de gefailleerde of een andere “zakelijke zekerheidssteller” zouden komen. (Art. XX.173. § 1 – 1e lid). Voorbeelden van zakelijke zekerheden zijn : een hypotheek op een huis, in pandgeving van waardepapieren, het handelsfonds of een auto.

Wanneer kwijtschelding aanvragen ?

Een gefailleerde moet zijn "verzoekschrift tot kwijtschelding" online indienen via www.regsol.be. (Art. XX.173. § 2)

Vraag kwijtschelding aan (= verzoekschrift)  samen met de aangifte faillissement of binnen de 3 maanden na publicatie faillissementsvonnis (zelfs als het faillissement dan al afgesloten is).

Als kwijtschelding aangevraagd is, dan mag de persoonlijk gefailleerde ten vroegste 6 maand na faillissementsvonnis verzoeken om een vervroegde uitspraak over schuldkwijtschelding. De rechtbank spreekt zich daarna uit over de schuldkwijtschelding of ze moet de gefailleerde ten laatste 1 jaar na het faillissementsvonnis via www.regsol.be de redenen laten weten waarom er nog geen uitspraak is over de schuldkwijtschelding. Dit uitstel van uitspraak betekent niet noodzakelijk dat er minder kans is op kwijtschelding. Na uitstel moet de uitspraak over schuldkwijtschelding ten laatste samen met het vonnis afsluiting faillissement gebeuren. Helaas is daar geen termijn voor bepaald.

De rechtbank laat het vonnis kwijtschelding publiceren in het Belgisch staatsblad.

Hoe kwijtschelding aanvragen ?

Fase 1 . Dyzo raadt aan een verzoekschrift tot kwijtschelding op te laden in regsol. Als je daarvoor een aanvraagmodel van Dyzo gebruikt, vergeet niet het volledig in te vullen en te handtekenen. De werkwijze verschilt naargelang het moment van de indiening van de aanvraag kwijtschelding.

Scan het gehandtekende document in (of maak er een foto van met je GSM) en bewaar dat op je PC, zodat je het makkelijk terugvindt voor het uploaden in Regsol.

Fase 2. Ten vroegste 6 maand na het vonnis van faillietverklaring mag je vragen om een vervroegde uitspraak over de kwijtschelding. Voordeel hiervan is dat je dan sneller weet of je nog schulden zult moeten dragen of niet. Download hier een model voor een verzoekschrift tot vervroegde uitspraak over de schuldkwijtschelding. Dat laad je best op in de tijdslijn van regsol. Scan het gehandtekende document in (of maak er een foto van met je GSM) en bewaar dat op je PC, zodat je het makkelijk terugvindt voor het uploaden in Regsol. Zie praktische richtlijnen voor aangifte faillissement.

 

Ben je niet zelf failliet verklaard, maar zit je wel met onbetaalbare schulden door een band met een gefailleerde ? Lees volgende artikels over schuldkwijtschelding :

terug naar overzicht

Failliet Menulink: