Er zit ziekteverzekering en kinderbijslag in het overbruggingsrecht

Een zelfstandige, handelaar of niet – handelaar, die failliet gaat of zijn zaak noodgedwongen moet stoppen, moet én mag doordoor niet verder betalen voor zijn sociale zekerheid. (Die stopzetting komt niet vanzelf in orde, je moet dat ook bewijzen aan je sociaal verzekeringsfonds.) Na stopzetting bouw je geen sociale rechten meer op in het stelsel van de zelfstandigen. Soms kan een ex-zelfstandige teruggrijpen naar een vroeger statuut als loontrekkende en beroep doen op werkloosheidsuitkeringen. ( meer info over werkloosheid voor ex-zelfstandigen.) Soms kan je terugvallen op een ziekteuitkering. (meer info over ziekteuitkering). Als ook dat niet lukt, dreig je zonder inkomen of sociale bescherming te vallen.

 
Om dit probleem te vermijden heeft de wetgever een overbruggingsrecht in het leven geroepen.  (oude naam = faillissements"verzekering") Deze verzekering is tweeledig :
 1. Enerzijds ontvangt een ondernemer na gedwongen stopzetting van zijn zaak gedurende maximum 12 maanden een uitkering. (meer info over de uitkering in het overbruggingsrecht)
 2. Anderzijds bekomt die ondernemer een kosteloos recht op gezondheidszorgen en gezinsbijslag gedurende één jaar. Dit recht start vanaf de maand volgend op de maand waarin de zaak onder dwang werd gestopt. Hij betaalt geen sociale bijdragen maar kan toch de medische kosten laten (terug-)betalen door zijn ziekenfonds en de kinderbijslag wordt verder uitbetaald. Helaas betekent dit opbouwen van recht niet dat je onmiddellijk in orde geraakt voor de terugbetaling van je ziektekosten. Dat werkt namelijk in twee stappen : als je in 2014 recht opbouwt, dan mag je pas in 2016 rekenen op de terugbetaling van je ziektekosten (dokter, apotheker, ziekenhuis).

De naam "verzekering" mag je niet afschrikken : het gaat hier over een recht dat ingebakken is in je sociale zekerheid en waarvoor het (vooralsnog) geen kwaad kan dat je sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige niet betaald zijn.

 


Er zit ziekteverzekering en kinderbijslag in het overbruggingsrecht (details)

Om in aanmerking te komen voor dit kosteloos recht moet aan een aantal voorwaarden tegelijkertijd voldaan zijn.
 1. Men moet zelfstandige in hoofdberoep zijn gedurende de vier kalenderkwartalen die voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op datgene van de gedwongen stopzetting.
 2. Geen beroepsactiviteit mag worden uitgeoefend, noch een recht op een vervangingsinkomen (zoals werkloosheidsuitkering) mag bestaan vanaf de eerste werkdag die volgt op deze in de loop waarvan de stopzetting is bewezen.
 3. De gewezen zelfstandige moet in België zijn hoofdverblijfplaats hebben.
 4. De gerechtigde mag ook geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben wegens het bedrieglijk karakter van een faillissement.
 5. De betrokkene mag geen beroepsactiviteit uitoefenen noch zich in een toestand bevinden die rechten opent op een rustpensioen (bijv. gelijkstelling ziekte, genot van vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid...).
 6. Er mag geen recht ontstaan op pensioen, kinderbijslag en gezondheidszorgen in de ziekteverzekering uit hoofde van de huidige activiteit of van een gewezen activiteit van de echtgeno(o)t(e). M.a.w. van zodra de echtgeno(o)t(e) een loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige is komt de gefailleerde niet meer in aanmerking voor deze regeling. Hij kan namelijk recht op kinderbijslag en ziekteverzekering verkrijgen via het statuut van de partner.
 
Voor alle duidelijkheid :
 • Het kosteloos recht op sociale zekerheid voor zelfstandigen die gedwongen waren te stoppen bevat (nog) geen recht op ziekteuitkeringen. Dat zou pas vanaf 2017 ingevoerd worden). Dit is geen probleem zolang de overbruggingsrecht loopt, maar daarna laat deze regeling je wel in de steek en ben je aangewezen op bijstandsregelingen zoals leefloon of tegemoetkomingen voor personen met een handicap.
 • Bij de aanloop naar een gedwongen stopzetting gebeurt het dikwijls dat de persoonlijke sociale bijdragen onbetaald blijven. Dit is een belangrijke reden om het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen te blokkeren. Er bestaan een aantal mogelijkheden om dit probleem aan te pakken.
 • Vanaf 1/1/2008 is de sociale zekerheid van de zelfstandigen uitgebreid met de kleine risico’s. Dit betekent dat er vanaf 1/1/8 onder dezelfde voorwaarden recht is op terugbetaling van de kosten van een bezoek bij een dokter of tandarts of op vermindering van de aankoopprijs van de geneesmiddelen
 
Klik voor meer info over gezinsbijslag na faling.
Failliet Menulink: