Actoren van een faillissement

De rechtbank van koophandel

Om je faillissement aan te vragen of een gerechtelijke uitspraak te bekomen inzake het economisch recht dien je je tot de ondernemersrechtbank (rechtbank van koophandel) te wenden.
Om te weten tot  welk arrondissement je je dient te melden, kan je gebruik maken van onderstaande link.

http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm

De ondernemer/onderneming

De ondernemer/onderneming die zich (al dan niet) in staat van faillissement bevindt.

De curator

Bij de opening van het faillissement zal de rechtbank een curator aanstellen. De curator is een gerechtelijk mandataris die optreedt als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers en de gefailleerde. Hij wordt belast met de vereffening van de boedel en staat onder toezicht van de rechter-commissaris. Hij zal voor sommige daden toelating nodig hebben van de rechter-commissaris :

  1. voor het toekennen aan de gefailleerde-natuurlijke persoon en aan zijn gezin van levensonderhoud alsook voor het afgeven aan dezen van huisraad en voorwerpen nodig voor eigen gebruik;
  2. voor de verkoping van activa, die onderhevig zijn aan spoedig bederf of snelle waardevermindering;
  3. voor het aangaan van dadingen over alle geschillen waarbij de boedel betrokken is;
  4. voor het inwilligen van de verzoeken tot terugvordering van goederen.vereffening van de boedel.
  5. voor de verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde.

Alle curatoren zijn advocaten, en advocaten verdedigen ook ondernemers, maar een gefailleerde ondernemer mag daarom nog niet van zijn curator verwachten dat die hem of haar zal verdedigen in zaken die het faillissement aangaan. Daarvoor biedt de wettelijke opdracht van de curator nauwelijks ruimte.

De rechter-commissaris

Zijn voornaamste opdracht bestaat uit ‘het toezicht houden op het beheer en de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen.

De aanwezigheid van de rechter-commissaris is soms vereist bij het stellen van bepaalde verrichtingen, zoals b.v. op de zitting, vastgesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen. De rechter-commissaris heeft bovendien een bepaalde onderzoeksbevoegdheid in verband met de ingediende aangiften van schuldvordering.

Op de rechter-commissaris rust tevens een rapporteringsplicht. Hij zal op de verslag  uitbrengen aan de rechtbank over alle geschillen waartoe het faillissement aanleiding geeft, behalve over de betwistingen van schuldvorderingen tot opname in het passief van het faillissement.

De rechter-commissaris zit de vergaderingen van de schuldeisers van de gefailleerde voor en beveelt tevens de dringende maatregelen die noodzakelijk zijn voor het beveiligen en het bewaren van de goederen van de boedel.

De schuldeiser(s)

Wil een schuldeiser je 'dwingen' om een schuld te betalen, dan zal hij eerst naar de rechtbank moeten gaan om je tot betaling van die schuld te laten veroordelen. Je wordt dan uitgenodigd om voor de rechtbank te verschijnen, wat je dan ook beter doet. Je kan aan de rechter laten weten dat je redenen hebt om niet te betalen, of een (pro deo) advocaat kan dit in jouw plaats doen. Zijn er geen redenen waarom je de schuld niet zou moeten betalen, dan kan je toch minstens vragen dat de rechter een afbetalingsplan voor die schuld toekent. Zo heb je het recht om de schuld in stukjes te betalen.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: