Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

KWIJTSCHELDING NA FAILLISSEMENT

Belangrijk voor wie vanaf 1 mei 2018 als natuurlijk persoon in staat van faillissement werd verklaard.

Met vragen over de gevolgen van onderstaande tekst of te ondernemen acties in concrete situaties contacteer de juridische helpdesk van Dyzo via  0902/12 005 elke dinsdag- en vrijdagnamiddag tussen 14 en 18 uur (betaaltelefoon 1€/minuut)

De toekenning of weigering van de kwijtschelding bepaalt of de schuldeisers na de sluiting van het persoonlijk faillissement al dan niet de restschulden (gedeelte schulden niet ontvangen via de curator) bij de ex-gefailleerde verder kunnen invorderen.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 oktober 2021 heeft beslist dat de wettelijke bepaling dat binnen 3 maand na de publicatie van de opening van het faillissement een verzoekschrift kwijtschelding dient ingediend te worden als onbestaand dient beschouwd te worden gezien de strijdigheid met de grondwettelijke bepalingen.

De verplichting een verzoekschrift neer te leggen waarover de rechtbank uiterlijk bij de sluiting van het faillissement dient te oordelen, blijft wel bestaan.

Concreet :

  • Indien het faillissement werd geopend vanaf 1 mei 2018 en op heden nog niet werd afgesloten, dient nog voor de sluiting een verzoekschrift tot kwijtschelding ingediend te worden, voor zover dit nog niet is gebeurd.
  • Persoonlijke faillissementen geopend vanaf 1 mei 2018 en inmiddels afgesloten zonder toepassing van de kwijtschelding :
    • Indien verzoek ingediend maar na de termijn van drie maand kan alsnog een rechtsmiddel aangewend en dit binnen zes maand na de publicatie van het arrest van 21 oktober 2021.
    • Indien de kwijtschelding werd geweigerd op grond van een andere reden dan het niet tijdig indienen van een verzoekschrift, zal dit arrest normaliter geen invloed hebben op de beslissing tot niet toekenning.