Bank is niet meer aansprakelijk omwille van kredietverlening aan gefailleerde of WCO-gebruiker

In de Wet houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10/05/2010 staat het volgende :

HOOFDSTUK 5. - Gevolgen van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit

Art. 75. In titel II, hoofdstuk VII, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt een afdeling V ingevoegd, luidende :

« Afdeling V. - Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit »

Art. 76. In afdeling V, ingevoegd bij artikel 75, wordt een artikel 98bis ingevoegd, luidende :

« Art. 98bis. Het faillissement van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon kan op zich alleen geen grond zijn voor een aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een kredietgever of een investeerder die krediet geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit gevoerd door de gefailleerde of door een bestuurder, zaakvoerder of leider van de failliete vennootschap, ongeacht de vorm waarin deze nieuwe activiteit wordt uitgeoefend. »

Art. 77. In titel IV, hoofdstuk 4, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen wordt een artikel 70/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 70/1. De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan op zich alleen geen grond zijn voor een aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een kredietgever of een investeerder die krediet geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit gevoerd door de schuldenaar of door een bestuurder, zaakvoerder of leider van de schuldenaar, ongeacht de vorm waaronder deze nieuwe activiteit wordt uitgeoefend. »