Wat zijn de mogelijke gevolgen van het faillissement ten opzichte van de partner ?

(art 96-98 faillissementswet)

De curator heeft de bevoegdheid de goederen uit het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van de gefailleerde te verkopen zonder toestemming van de andere echtgeno(o)t(e) en zonder rechterlijke machtiging, bijvoorbeeld de gezinswoning, behoudens een aantal uitzonderingsgevallen vb. de echtgenote oefent de beroepsactiviteit uit in de gehuurde gezinswoning.

De beroepsinkomsten van de gefailleerde zijn binnen bepaalde grenzen vatbaar voor beslag. Als het gaat over een huwelijk met gemeenschap van goederen (het veel verspreide wettelijke stelsel) dan geldt dit ook voor de beroepsinkomsten van zijn echtgenoot .

Goederen van het eigen vermogen van de echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde kunnen niet in de failliete boedel belanden. Er is dan ook geen gevaar dat de schuldeisers of de curator er mee zullen gaan lopen.

Indien het huwelijksvermogenstelsel wordt ontbonden in de periode tussen de faillietverklaring en de sluiting van het faillissement, kunnen noch de curator, noch de echtgenoot van de gefailleerde aanspraak maken op de voordelen die in het huwelijkscontract zijn bepaald (bijvoorbeeld de bepaling ‘de gehele gemeenschap valt toe aan de langstlevende echtgeno(o)t(e)’, of schenkingen bij huwelijkscontract die werken na de ontbinding,…).

Let wel, dit is theorie. In de praktijk kan de deurwaarder alles wat zich in de verblijfplaats van een gefailleerde handelaar bevindt, in beslag nemen, zich baserend op het principe dat bezit het vermoeden vormt van eigendom. Dit is zeer vervelend voor al wie onder een dak woont met een handelaar, want die moet zich dan snel gaan weren tegen de feitelijke inbeslagname in de hoop dat het nog niet te laat is. Lees hier meer over.

De echtgeno(o)t(e) van gefailleerden kan mee genieten van de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

De ex- echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde komt ook in aanmerking voor verschoonbaarheid vanaf 28/8/8. Lees hier meer over.

De wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde komt ook in aanmerking voor verschoonbaarheid sedert een arrest van 18/11/2010. Lees hier meer over.

De echtgeno(o)t(e), de ex-echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, maar ook familie en vrienden van de gefailleerde hebben zich soms persoonlijk borg gesteld voor  een lening aangegaan door de gefailleerde. In zo'n geval voorziet de wet op bepaalde voorwaarden en via een specifieke procedure in bevrijding van die borgstelling. Lees meer hierover.