Wat zijn de belangrijkste gevolgen van een faillissement voor mijn vermogen?

Praktische tips :

  1. open na je faillietverklaring zo snel mogelijk een nieuwe bankrekening, of je riskeert lange tijd te moeten overleven zonder inkomen.
  2. Verwijs alle schuldeisers van voor je faillietverklaring naar je curator en weiger elke betaling. Als schuldeisers je nog dwingen tot betaling, verwittig je curator.

Juridisch (art 16 faillissementswet)
Er is een buitenbezitstelling ten aanzien van de goederen tot aan de sluiting van het faillissement: de gefailleerde verliest het beheer en het beschikkingsrecht over al zijn goederen (zowel de huidige goederen als de goederen die hij in de loop van de faillissementsprocedure zou ontvangen) aan de curator die optreedt als vertegenwoordiger van de gefailleerde. Indien de gefailleerde handelt zonder tussenkomst van de curator kan het ziijn dat het financieel voordeel dat de gefailleerde bekomt in de boedel zal terechtkomen.
De buitenbezitstelling is niet alleen voorlopig van aard (de gefailleerde verliest het bestuur van het vermogen enkel zolang het faillissement duurt), bovendien is de buitenbezitstelling niet volledig: de curator kan een aantal goederen teruggeven voor persoonlijk gebruik van de gefailleerde en zijn gezin (zie de vraag ‘welke inkomens en goederen kan ik behouden na een faillissement’ in deze lijst). De curator kan aan de gefailleerde en zijn gezin ook een uitkering tot levensonderhoud toekennen, maar dat wordt in de praktijk slechts heel zelden gedaan.
In beide gevallen moet de curator wel de toestemming krijgen van de rechter-commissaris. Indien er moeilijkheden ontstaan over de toepassing van deze verzachtingen aan de buitenbezitstelling, kan de rechtbank de knoop doorhakken indien men een verzoekschrift indient (art. 48 faillissementswet).
De buitenbezitstelling heeft ook grote gevolgen voor de schuldeisers van de gefailleerde. Alle rechtsvorderingen van patrimoniale aard die schuldeisers willen instellen na het faillissement of iedere tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen, moeten tegen de curator worden ingesteld of uitgevoerd. Ook procedures die reeds vóór het faillissement werden ingesteld, moeten verder tegen de curator worden gevoerd!
Concreet betekent dit o.a. dat een gefailleerde niet mag betalen voor een verbintenis van de failliete zaak. De schuldeiser die een betaling van de gefailleerde ontving tijdens de faillissementsprocedure, zal het moeten terugbetalen aan de curator. Hij/zij die aan de gefailleerde betaalt tijdens de faillissementsprocedure, al dan niet ter goede trouw, is niet bevrijd en zal opnieuw aan de curator moeten betalen. Goederen verkocht of geschonken tijdens de faillissementsprocedure moeten terugkeren naar de curator, ook al was de derde ter goede trouw (tenzij de curator natuurlijk beslist deze contracten toch uit te voeren).