Hoe kan ik zelf het faillissement aanvragen (“de boeken neerleggen”)?

(art. 6-10 faillissementswet)
Als de betrokkene zelf het faillissement aanvraagt, spreekt men van ‘aangifte’ door de gefailleerde. Die aangifte gebeurt door de handelaar (natuurlijke persoon) of het bevoegde orgaan van de vennootschap (raad van bestuur of door de raad van bestuur gedelegeerd lid).

 

De aangifte moet gebeuren op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de maand nadat men heeft opgehouden te betalen. De griffier maakt van deze aangifte een akte op.
Merk op:

  • bij de aangifte moeten de nodige bewijsstukken worden gevoegd zoals de balans, de boekhouding,… (voor een precieze opsomming: zie art. 9 en 10 van de faillissementswet)
  • De aangifte van het faillissement binnen de maand dat men heeft opgehouden te betalen is een wettelijke verplichting. Niet-naleving is strafrechterlijk strafbaar (zie de vraag ‘Kan een gefailleerde strafrechterlijk aansprakelijk worden gesteld?’: Strafwet, art 489 bis, 4°).
  • De rechtbank is niet verplicht het faillissement uit te spreken na de aangifte van de ondernemer in moeilijkheden. De rechtbank zal wel de aangifte onderzoeken en oordelen of de voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn. De aangifte is dus geen bekentenis.