Formaliteiten, documenten en gegevens nodig voor de aangifte

Het volgende is nodig voor het neerleggen van de boeken (arts. 9 en 10 van de faillissementswet)

 • De balans, de boekhouding en de jaarrekening (of een nota met uitleg waarom het onmogelijk is die documenten te tonen;)
 • De balans bevat
  • een tabel met de waarde van actief en passief;
  • een tabel met een schatting van alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar;
  • de staat van de schuldvorderingen en de schulden;
  • een tabel van de winsten en verliezen;
  • de laatste behoorlijk afgesloten resultatenrekening;
  • een tabel van de uitgaven.
 • Als de aangever de laatste 18 maanden personeel had,
  • het personeelsregister,
  • de individuele rekening van de werknemers van het afgelopen kalenderjaar en van het lopende kalenderjaar,
  • de contactgegevens van het sociaal secretariaat en de sociale kassen waarbij het bedrijf aangesloten is,
  • de identiteit van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de leden van de vakbondsafvaardiging
  • de RSZ toegangscode van het elektronisch personeelsregister die ook toegang verleent tot de overige noodzakelijke identificatiegegevens.
  • (Als de curators het vragen moet het sociaal secretariaat hun onmiddellijk en kosteloos de ontbrekende gegevens geven.)
 • Een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers.
 • Een lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk borg gesteld hebben voor de aangever.
De aangever moet de balans voor echt verklaren, voorzien van een datum en ondertekenen.
Het neerleggen van de boeken is gratis, u vraagt wel best een ontvangstbewijs.
Vooraf afspreken kan praktisch zijn : Het zou namelijk kunnen dat de griffier je tijdens zo'n gesprek aanraadt de boekhouding bij je thuis te houden op het moment dat je het faillissement gaat aanvragen. Je kan dan na het faillissementsvonnis afspreken met de curator, zodat hij de boekhouding meeneemt bij zijn eerste bezoek aan het failliete bedrijf. Zo hoef je niet met pakken papier te gaan zeulen, en kan een en ander discreet afgehandeld worden.