Fiscale betwistingen oplossen

Je hebt een vergissing gemaakt bij de belastingaangifte maar ontdekt dit pas na de aangifte of je gaat niet akkoord met de gevestigde aanslag. Het zijn slechts enkele problemen die zich kunnen voordoen, maar er bestaan verschillende oplossingen voor.

Het is aangewezen om bij problemen en vragen eerst je licht op te steken bij je gewestelijk belastingkantoor. Je kan aan de taxatiedienst een rechtzetting vragen of samen op zoek gaan naar een compromis. Pas op: een rechtzetting is juridisch niet bindend! Als een ambtenaar de afspraken niet nakomt, sta je opnieuw nergens. En bovendien riskeer je dat de termijnen voor bezwaar en ontheffing (zie hieronder) ondertussen al voorbij zijn!
 
Helpt dit niet dan kan je een bezwaarschrift indienen tegen de gevestigde aanslag. Dit dien je te doen binnen de zes maanden volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet. Je dient dit bezwaarschrift te richten naar de Gewestelijke Directeur van het belastingkantoor met daarin je grieven en eventuele bewijsstukken. Pas op: deze fiscale geschillenprocedure is verschillend naar gelang het gaat over BTW of directe belastingen! Laat je dus best bijstaan door een specialist, want een slecht opgesteld verzoekschrift kan het verlies van je rechten tot gevolg hebben!
 
Is er een duidelijke materiële fout geslopen in je belastingaanslag, dan kan je een verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege indienen bij de Directeur van het gewestelijk belastingkantoor. In dat geval zal een deel van de belasting worden kwijtgescholden. Je kan hier enkel een beroep op doen in geval van overbelasting, niet verleende verminderingen of te veel betaalde bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen.
 
Verder is er in de loop van 2010 een fiscale bemiddelingsdienst actief geworden. Deze onafhankelijke dienst bemiddelt tussen de klant en de fiscus om zo tot een oplossing te komen. Je kan een klacht indienen op voorwaarde dat je eerst de procedure via bezwaarschrift hebt uitgeput.
Waar kan je terecht?
 
FOD Financiën - Fiscale bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 bus 46
1030 Brussel
 
Als laatste redmiddel is er de juridische weg. Je kan beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg tegen een beslissing van de fiscus. Hierbij dien je wel rekening te houden met tijdrovende en dure procedures. Pas op: je kan pas naar de rechtbank als je eerst een bezwaarschrift hebt ingediend of een ontheffing van ambtswege hebt gevraagd. Het is pas als er daarover een beslissing is geveld of indien er na 6 maanden nog geen beslissing is, dat je naar de rechtbank kan stappen. Hou er ook rekening mee dat bezwaarschriften en procedures voor de rechtbank de invorderbaarheid niet opschorsen…